ซอฟต์แวร์

ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ(Gas Turbine Spare Parts Management System)

เนคเทค ร่วมกับ กฟผ. พัฒนาระบบบริหารจัดการชิ้นส่วนสำรองและระบบคลังของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ให้มีปริมาณอะไหล่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน

ThaiJO 2.0 : Thai Journals Online

ThaiJO 2.0 : Thai Journals Online
ระบบบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ตอบโจทย์ทุกกระบวนการวารสารวิชาการ