บริการด้านนวัตกรรม

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่วยงานพื้นฐานที่มีหน้าที่สำคัญมากหน่วยหนึ่งในระบบการค้าของโลก ในฐานะที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้า/บริการ ว่าสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ตกลงกันไว้หรือไม่

IDA Platform | แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform)

IDA Platform แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม สู่การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล นำไปสู่การบริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลักงาน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี/สนใจนำผลงานไปใช้ประโยชน์

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มีภารกิจในการแสงหาความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ศูนย์ฯ วิจัยและพัฒนาไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม (DESS)

ให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านวิศวกรรมและวัสดุ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง บริการข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างชิ้นส่วนต้นแบบและเครื่องมือ