FAARM Series: Ambient Sense

Facebook
Twitter
Ambient Sense

 

AMBIENT SENSE คือ ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ Greenhouse สำหรับเพาะปลูก และ AquaLife สำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Greenhouse

ระบบตรวจวัด อุณหภูมิความชื้นอากาศ ความเข้มแสงและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ สำหรับใช้ในโรงเรือน

คุณสมบัติ
 • สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายชนิดเช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสงฯ
 • สามารถขยายจำนวนเซ็นเซอร์ (Scalable)
 • บันทึกข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
 • สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

AquaLife

ระบบตรวจวัดสำหรับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในธรรมชาติ หรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณสมบัติ
 • สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายชนิดเช่น DO EC pH อุณหภูมิฯ
 • สามารถขยายจำนวนเซ็นเซอร์ (Scalable)
 • บันทึกข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
 • สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ่อเลี้ยง
 • SMS แจ้งเตือนเมื่อค่าเซ็นเซอร์สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • เกษตรกร
 • ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)
หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th