บอร์ดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

Facebook
Twitter
บอร์ดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

 

ในปัจจุบันอุปกรณ์หรือเครื่องมือสมัยใหม่ได้นำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เข้ามาใช้ควบคุมการทำงานทำให้ได้อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลายมากขึ้น สามารถประมวลผลและควบคุมการทำงานที่มีความซับซ้อนได้ มีขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้น ระบบสมองกลฝังตัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพและทางการแพทย์ ของเล่น และระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

บอร์ดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Consumer Electronics Development Kit : CEDK-IoT ) ออกแบบมาเพื่อใช้เรียนรู้และช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวให้ทำได้รวดเร็วขึ้น เหมาะสำหรับนักพัฒนาทั้งในระดับเริ่มต้นหรือนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้และสำหรับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือประยุกต์ใช้ควบคุมในงานที่เกี่ยวข้องได้ในทันที รวมถึงสามารถพัฒนาให้อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลระหว่างกันและเชื่อมต่อกับ Internet of Things ได้

CEDK-IoT

 

คุณสมบัติและจุดเด่นของเทคโนโลยี

บอร์ด CEDK-IoT ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8/16/32-bit เป็นตัวประมวลผล มีวงจรแสดงผลข้อมูลผ่านทาง 7-Segment และจอแสดงผล LCD วงจรรีเลย์และไตรแอคสำหรับควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ วงจรขับมอเตอร์ Stepping วงจรสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบต่างๆ สามารถเพิ่มขยายวงจรได้ทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล รองรับการเชื่อมต่อกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ รองรับการใช้งาน RTOS รวมถึงสามารถเชื่อมต่อ RF และ WiFi Module เพื่อการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายหรือการสื่อสารข้อมูลผ่านบริการ NETPIE

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
IoT

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th