เดนตีสแกน 2.0 (DentiiScan 2.0)

Facebook
Twitter
dentiiscan2

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบลำแสงทรวงกรวยสำหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า ชื่อ เดนตีสแกน (DentiiScan) เป็นผลสำเร็จรายแรกในประเทศไทย โดยเครื่องดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางปริมาณรังสีจาก กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ปัจจุบันเครื่องดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเป็น “เดนตีสแกน รุ่น 2.0”

หลักการทำงานของเครื่อง

เครื่องเดนตีสแกนใช้รังสีเอกซ์ที่มีลำแสงแบบทรงกรวยและตัวตรวจวัดรังสี แบบ Flat Panel Detector ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้าม โดยอุปกรณ์ทั้งสองจะหมุน ไปพร้อมๆ กัน รอบผู้ป่วย 1 รอบ ใช้เวลา 18 วินาที เพื่อเก็บข้อมูลดิบในแต่ ละมุมมอง จากนั้นนำข้อมูลดิบที่ได้มาผ่านอัลกอริทึมในการสร้างภาพตัดขวาง (Reconstruction) เพื่อสร้างภาพตัดขวางแบบสามมิติบริเวณช่องปากและ ขากรรไกรของผู้ป่วย ภาพตัดขวางที่ได้จะถูกแสดงผลในมุมมองสองมิติและ สามมิติโดยผ่านซอฟต์แวร์แสดงภาพ (Viewer software)

dentiiscan2
dentiiscan2

คุณสมบัติของเครื่อง

Detector Type
Amorphous Silicon Flat Panel
Detector Size (mm)
20 cm x 25 cm
Tube Voltage
90 kVp
Tube Current
6 mA, 9 mA
Focal Spot
0.5 mm
Scan Time
18 sec
FOV (Diameter x Height)
16 cm (D) x 13 cm (H),
15 cm (D) x 10.5 cm (H),
12 cm (D) x 6 cm (H),
8 cm (D) x 8 cm (H)
Voxel Size
0.2, 0.25, 0.4 mm
Patient Position
Standing / Sitting / Wheelchair

ประโยชน์ของเครื่องเดนตีสแกน

 • ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)
 • วางแผนการผ่าตัดบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า (Oral and Maxillofacial Surgery)
 • ตรวจดูข้อต่อขากรรไกร (Temporomandibular joint)
 • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
 • ตรวจดูความผิดปกติของไซนัส
dentiiscan2
dentiiscan2

ความร่วมมือ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บริษัท สุธาสินีเด็นทัล จำกัด
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 • บริษัท คัสตอมไมซ์ เด็นทัล โซลูชั่น จำกัด
 • สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สนใจผลิตภัณฑ์/ผลงาน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email : business[at]nectec.or.th