FAARM Series: Water FiT

Facebook
Twitter
Faarm Series, Water FiT

 

WATER FiT คือ ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก แบ่งเป็น 2 รุ่นตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ Simple และ Evergreen

WATER FiT – Simple

กล่องควบคุมการให้น้ำพื้นฐาน ให้น้ำตามเวลา ความชื้น ทำงานอิสระ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

คุณสมบัติ
 • ใช้แบตเตอรี่ 9 โวลต์ อายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี
 • ต่อควบคุมวาล์วได้สูงสุด 4 ตัว แยกอิสระต่อกัน
 • สามารถต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน และถังวัดน้ำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำ (ฝนตกพอ งดให้น้ำ, ดินเปียก รดน้ำน้อย)
 • เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android Smart Phone ผ่าน Bluetooth เพื่อตั้งช่วงเวลาให้น้ำ
 • ช่วงเวลาการให้น้ำสามารถเลือกทำงานเป็น ทุกวัน วันในสัปดาห์ วันเว้นวันได้
 • สามารถตั้งช่วงเวลาให้น้ำได้มากกว่า 100 ช่วงเวลา

WATER FiT – Evergreen

ระบบควบคุมการให้น้ำแบบแยกส่วนหลายตำแหน่ง ที่มีการทำงานสัมพันธ์ระหว่างตัวควบคุมในพื้นที่และระบบผู้เชี่ยวชาญในอินเทอร์เน็ต เช่น การให้น้ำพืชตามอัตราการคายระเหย

คุณสมบัติ
 • ระบบสั่งการควบคุมการให้น้ำแยกอิสระกับอุปกรณ์ควบคุมวาวล์และอุปกรณ์ควบคุมปั๊มผ่านทางระบบสื่อสารแบบไร้สายทำให้ง่ายกับการออกแบบติดตั้งระบบให้น้ำ
 • สามารถทำงานร่วมกับระบบผู้เชียวชาญในอินเทอร์เน็ตเช่นการให้น้ำพืชตามอัตราการคายระเหย
 • ระบบมีความหยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้ทั้งในแปลงเกษตรขนาดเล็กจนถึงแปลงเกษตรขนาดใหญ่
 • บันทึกข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการให้น้ำและข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
 • ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปวิเคราะห์ปรับปรุงการควบคุมการให้น้ำในรอบถัดไปให้สภาพแวดล้อมในโรงเรือนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • เกษตรกร
 • ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมประกอบการด้านเกษตรกรรม

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)
หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th