ฟลูอิดิกชิพสำหรับตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย

Facebook
Twitter
ฟลูอิดิกชิพ, ไส้เดือนฝอย

การตรวจพบไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่ติดไปกับสินค้าเกษตรส่งออก สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก การพัฒนาวิธีตรวจนับและจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยที่ปนอยู่ในรากพืชได้รวดเร็ว แม่นยำ จะช่วยให้หน่วยงาน รัฐที่รับผิดชอบสามารถออกใบรับรองให้กับผู้ส่งออกอย่างรวดเร็ว

ฟลูอิดิกชิพสำหรับกักไส้เดือนฝอยไว้ในพื้นที่ที่กำหนด ทำหน้าที่กรองไส้เดือนฝอยโดยใช้แผ่นกรอง ภายในฟลูอิดิกชิพจะมีแผ่นกรอง (Filters) รวมอยู่ด้วย ทำให้กักไส้เดือนฝอยไว้ในพื้นที่มองภาพ (Imaging area) ได้ง่าย ผู้ใช้สามารถตรวจสอบไส้เดือนฝอยได้อย่างถูกต้อง

จุดเด่นของเทคโนโลยี

 • สามารถกรองสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไว้ในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อจำแนกชนิดหรือนับจำนวนได้

คุณสมบัติ

 • ฟลูอิดิกชิพกรองตัวอย่างน้ำที่ได้จากการอัลตราโซนิกรากพืชเพื่อใช้ตรวจจำแนกได้เดือนฝอย
 • กล้องจุลทรรศน์แบบยูเอสบี (USB microscope) กำลังขยาย 200 เท่า
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกภาพ และส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจำแนกชนิดไส้เดือนฝอย
 • มีระบบปั้มเพื่อนำสารตัวอย่างเข้าสู่ฟลูอิดิกชิพ
 • สามารถกรองตัวอย่างน้ำได้ 2-4 ตัวอย่างพร้อมๆกัน
Fluidic chip
ชุดตรวจจำแนกไส้เดือนฝอยด้วยฟลูอิดิกชิพ
Fluidic chip
ไส้เดือนฝอย

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • กรมวิชาการเกษตร
 • เกษตรกรผู้เพาะพันธ์ไม้น้ำ
 • ด่านกักกันสินค้าเกษตร
 • ผู้ส่งออกไม้น้ำ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

 • อยู่ระหว่างการดำเนินการจดสิทธิบัตร

วิจัยพัฒนาโดย

หน่วยปฏิบัติวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรมวิชาการเกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th