Health CheckUp Kiosk – ระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ

Facebook
Twitter
ระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ

ระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ (Health CheckUp Kiosk) ช่วยให้การตรวจวัดและติดตามสุขภาพทำได้สะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถตรวจวัดค่าต่างๆ เช่น ความดันโลหิต ชีพจร ความสูง น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย ได้ด้วยตนเองที่จุดเดียว

จุดเด่นของเทคโนโลยี

 • ระบบมีการวัดเป็นขั้นตอนเพื่อความง่ายในการใช้งาน
 • ระบบประเมินภาวะสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแล
 • เก็บบันทึกประวัติสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยอ้างอิงจากหมายเลขบัตรประชาชน หรือ บัตรโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

 • ระบบมีการแนะนำการใช้งานแบบโต้ตอบ
 • รองรับการใช้งานทั้งแบบมีบัตรประชาชน บัตรโรงพยาบาล หรือไม่มีบัตร
 • ระบบสามารถตรวจวัด ความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ความสูง ดัชนีมวลกาย
 • ระบบประเมินและแสดงผลการวัดเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมพิมพ์ผลและคำแนะนำการดูแลสุขภาพ
 • สามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลภายนอกได้

ความร่วมมือกับเอกชน

 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติมีความร่วมมือกับบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์ จำกัด ในการพัฒนาระบบขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
ความเป็นมาของ Health CheckUp Kiosk
ความเป็นมาของ Health CheckUp Kiosk

 

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

 • อยู่ระหว่างการยื่นจดอนุสิทธิบัตร “อุปกรณ์วัดความสูง”

วิจัยพัฒนาโดย

 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th