KidBright Net โครงข่ายการสื่อสารเพื่อการศึกษา

Facebook
Twitter

KidBright ได้ก้าวไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มการศึกษา (Education Platform) ในการพัฒนาทักษะของเด็กไทยทางด้านเทคโนโลยีที่จำเป็น ทั้งในด้านการเขียนโค้ดดิ้ง ทักษะด้านวิทยากรข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ และทักษะที่จำเป็นอื่นๆ  การต่อยอดให้ KidBright เป็นเครื่องมือในการสอน Internet of Things และ Big Data ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ สามารถเข้ามาเรียนรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียม

การพัฒนา KidBright  Net โครงข่ายการสื่อสารเพื่อการศึกษา เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการข้อมูลให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูล และองค์ความรู้ในการสร้างโครงข่ายการ สื่อสารขึ้นใช้งานเอง ก่อให้เกิดเป็น Education Community

คุณลักษณะ

KidBright Net ประกอบด้วย ส่วน KidBright Net Gateway และสถานีอุตุน้อย LoRa ทั้งสองส่วนมีการส่งข้อมูลระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายด้วยคลื่นวิทยุสามารถรับส่งข้อมูลได้ในระยะไกล ความเร็วการรับส่งข้อมูลไม่สูง ใช้พลังงานต่ำ ที่ย่านความถี่ AS923 (920 ถึง 925 MHz) ที่เรียกว่า LoRa (Long Range Network) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานกับการส่งข้อมูลของ IoT devices

สถานีอุตุน้อย LoRa เป็นสถานีวัดสภาพอากาศ ซึ่งติดตั้งเซนเซอร์ วัดสภาพอากาศ ได้แก่ ทิศทางลม ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และความชื้น และ KidBright Net Gateway ทำหน้าที่รับข้อมูลจากสถานีอุตุน้อย LoRa (หลายตัว) เพื่อนำส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์

KidBright Net มีแอปพลิเคชันรองรับการแสดงผลข้อมูลที่ส่งขึ้นคลาวด์ รวมถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ การส่งข้อมูล การแสดงผล และการวิเคราะห์ผล ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน WATCH และ PLAYGROUND

จุดเด่น

  1. เป็นเครื่องมือสอนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล ได้แก่โครงข่ายการสื่อสารไร้สาย อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) วิทยาการข้อมูล และระบบสมองกลฝังตัว
  2. สามารถ Download ส่วนบริหารจัดการที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  3. ราคาในการดูแลโครงข่ายมีค่าใช้จ่ายต่ำ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเชิงพาณิชย์

กลุ่มผู้ใช้งาน

  1. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
  2. โรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

เครือข่าย KidBright Net ได้รับทุนสนับสนุนจากจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)  ติดตั้งใช้งานในโรงเรียนนำร่อง 30 แห่งทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วิจัยและพัฒนาโดย

ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย

Facebook : KidBright

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล (SPE)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์:: 0 2564 6900
E-mail: business[at]nectec.or.th