เครื่องช่วยฟังดิจิทัล KLEAR

Facebook
Twitter
KLEAR

 

เครื่องช่วยฟัง รุ่น KLEAR และ รุ่น KLEAR POWER เครื่องช่วยฟังดิจิทัล 100% แบบกล่อง เหมาะสําหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงมาก (รุ่น KLEAR) และระดับมากถึงรุนแรง (รุ่น KLEAR POWER) โดยการพัฒนาเครื่องช่วยฟัง มุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการได้ยินและทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้ กลับคืนมาอีกครั้ง ด้วยการใช้เทคโนโลยีสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล ที่ทําให้เสียงมีความคมชัด รวมถึงมีเทคโนโลยี WDRC (Wide Dynamic Range Compressor) ระบบลดเสียงรบกวน (Noise Management) และระบบลดเสียงหวีด (Feedback Cancellation) แบบอัตโนมัติ การเลือกใช้วัสดุคํานึงถึงความทนทานในการ ใช้งานแต่มีน้ําหนักเบา และที่สําคัญคือการใช้แบตเตอรี่ที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป เครื่องช่วยฟังรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยเน้นให้ใช้งาน “ง่าย” และมีการทํางานอัตโนมัติ แต่ยังคงไว้ซึ่งปุ่มควบคุมการทํางานที่จําเป็น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ควบคุมการทํางานได้เอง ปุ่มต่าง ๆ มีความชัดเจน ง่าย และสะดวกสําหรับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

คุณลักษณะ

 • ระบบดิจิทัล 100%
 • ควบคุมระดับความดังของเสียงแบบอัตโนมัติ 2-Channels WDRC
 • คุณภาพเสียงมีความละเอียด 20 บิต
 • ลดเสียงรบกวนอัตโนมัติตามสภาวะสิ่งแวดล้อม (Adaptive Noise Reduction) โดยแยกลดเสียงรบกวนเป็นอิสระจากกันถึง 32 แถบช่วงความถี่
 • ลดเสียงหวีดหรือเสียงหอนอัตโนมัติ (Feedback Cancellation) และปรับการทํางานตามความถี่ของเสียงหวีด ยกลดเสียงหวีดเป็นอิสระจากกัน ถึง 32 แถบช่วงความถี่
 • ปรับคุณภาพเสียง 4 แบบ
 • มีปุ่มปรับความดัง ระดับ 1-6
 • เสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • ใช้แบบ 1 หู หรือ 2 หูได้
 • ใช้แบตเตอรี่แบบ AAA 2 ก้อน

จุดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี

มีเทคโนโลยี WDRC (Wide Dynamic Range Compressor) ระบบลดเสียงรบกวน (Noise Management) และ ระบบลดเสียงหวีด (Feedback Cancellation) แบบอัตโนมัติ

ขอบเขตการใช้งาน

 • สําหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับน้อยถึงมาก (รุ่น KLEAR)
 • สําหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินระดับมากถึงรุนแรง (รุ่น KLEAR POWER)

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

ผู้ให้บริการเครื่องช่วยฟังในโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน

หน่วยงานพันธมิตร

 • บริษัท ออดิเมด จํากัด
 • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

สถานภาพการพัฒนา

 • ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทางไฟฟ้าแล้ว
 • พร้อมจําหน่ายและให้บริการ

วิจัยพัฒนาโดย

ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณประสาท (NSP)
กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
อีเมล : anukool.noymai[at]nectec.or.th
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2468