FoodiEat

Facebook
Twitter
โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลังกาย (FoodiEat) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและรับคำแนะนำการบริโภคอาหารและออกกำลังกายในแต่ละวัน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยโปรแกรมสามารถคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และอัตราความต้องการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน (BMR) ของผู้ใช้ ทำให้เมื่อนำมาใช้ร่วมกับประวัติการรับประทานอาหารและออกกำลังกายจะทราบว่าอาหารที่บริโภคเหมาะสมกับความต้องการพลังงานของร่างกายหรือไม่ โดยมีแหล่งข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยและผลไม้ จาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมอนามัย รวมถึงข้อมูลฉลากโภชนาการ จาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วิธีใช้และคุณสมบัติ

 • สแกนบาร์โค้ดฉลากโภชนาการ เพื่อบันทึกอาหาร
 • วิเคราะห์พลังงานจากอาหารที่กิน แบ่งตามสารอาหารหลัก (คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน)
 • คำนวณพลังงานที่เผาผลาญจากการออกกำลังกาย
 • แสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก
 • แสดงค่าน้ำหนักที่ควรจะเป็น
 • share ข้อมูลโภชนาการและออกกำลังกายผ่าน social network
FoodiEat

 

FoodiEat

 

พัฒนาโดย:

 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
 • สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Cinque Terre

 

Click here to download
Cinque Terre

 

Click here to download