KidDiary

Facebook
Twitter
โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตาม เฝ้าระวัง กำหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมทั้งคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 19 ปี โดยมีการแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์และรับการประเมิน พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

ได้รับ 2 รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: The Best of Special Prize และ Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558

คุณสมบัติพิเศษ:

 1. มีหน้าวิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็ก ณ ปัจจุบัน: ด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการได้รับวัคซีน
 2. ในส่วนการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 19 ปี):
  1. มีกราฟแสดงการเจริญเติบโตและแปลผล
  2. มีการคำนวณและแสดงความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่
 3. ในส่วนพัฒนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี):
  1. ปรับรายการกิจกรรมที่เด็กทำได้ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อประเมินพัฒนาการและแปลผลตามเกณฑ์พัฒนาการ 4 ด้าน: ภาษา กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง
 4. ในส่วนวัคซีน
  1. ปรับรายการวัคซีนให้ครอบคลุมทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก
  2. มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาฉีด
Cinque Terre

 

Click here to download
Cinque Terre

 

Click here to download