ไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot)

Facebook
Twitter
ricediseaselinebot

ไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot) : โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าว โดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ เป็นบริการวินิจฉัยโรคข้าวผสานไลน์บอท (Line Bot) โดยเกษตรกรหรือผู้ใช้งานเข้าใช้แอปพลิเคชันไลน์และสมัครเข้ามาในกลุ่มที่มีไลน์บอทวินิจฉัยโรคข้าวอยู่ หลังจากที่ผู้ใช้งานได้รับการลงทะเบียนแล้ว เมื่อเกษตรกรพบต้นข้าวที่สงสัยว่าจะเป็นโรค เกษตรกรสามารถถ่ายรูปแล้วอัปโหลดรูปเข้าไปกลุ่มไลน์บอท ระบบจะส่งรูปภาพ มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อทําการวิเคราะห์โรคข้าว และระบบจะส่งคําวินิจฉัยตอบกลับมา พร้อมคําแนะนําในการแก้ไข

Rice Disease Linebot
Rice Disease Linebot

คุณลักษณะ

ใช้เวลาในการวินิจฉัยประมาณ 5 – 7 วินาที

ขอบเขต/ข้อจํากัดการใช้งาน

เป็นการวินิจฉัยจากภาพถ่าย ดังนั้นควรถ่ายภาพให้เห็นอาการของโรคชัดเจน

กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • เกษตรกร
  • ผู้ผลิตและจําหน่ายยารักษาโรคข้าว
  • หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี

  • ใช้เทคนิค Deep Learning ในการวินิจฉัยโรคข้าว
  • ไม่ขึ้นกับรุ่นของเครื่องโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
  • วิเคราะห์โรคข้าวโดยใช้ภาพถ่ายในสภาพแปลงธรรมชาติ
  • เมื่อมีการปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น ผู้ใช้งานไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรมเพิ่มเติม
  • เกษตรกรหรือผู้ใช้งานสามารถวินิจฉัยโรคข้าวได้ด้วยตนเอง
  • สามารถใช้ติดตาม และเตือนภัยโรคข้าวในระดับประเทศได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยลดความเสียหายจากการทําลายของโรคข้าวในช่วงการเพาะปลูกของ เกษตรกร

สถานภาพการพัฒนา

อยู่ระหว่างการทดสอบใช้งาน
https://linebot.ricepestdiagnosis.net/web/index.php?

หน่วยงานพันธมิตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิจัยพัฒนาโดย

ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)
กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
อีเมล : wasin.sinthupinyo[at]nectec.or.th
โทร. 0 2564 6900 ext. 2247