SQR

Facebook
Twitter
SQR

SQR เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน และพัฒนาหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยจัดทำหนังสือเรียน และเอกสารความรู้ที่ติดบาร์โค้ตสองมิติสำหรับการใช้งานผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้พิการทางการได้ยินแอปพลิเคชันจะรองรับการใช้งานพื้นฐานของคนหูหนวกและตอบสนองต่อผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่มีวิดีโอภาษามือ เปิดโอกาสให้คนหูหนวกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เอกสารทางราชการ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของเทคโนโลยี

  • การแสดงผลวิดีโอแบบ Multiple Bitrate (คุณภาพของวิดีโอเปลี่ยนแปลงตามความเร็วอินเตอร์เน็ต)
  • รองรับการขยายพื้นที่จัดเก็บไฟล์และสำรองข้อมูลแบบไม่ต้องปิดระบบ
  • มีระบบลูกค้าสัมพันธ์สำหรับบริหารจัดการการผลิตเอกสารให้กับคุณครู และล่ามภาษามือ เพื่อผลิตบาร์โค้ดสองมิติของ SQR
SQR

 

คุณสมบัติ

  • ช่วยให้นักเรียนพิการทางการได้ยิน ได้เข้าใจเนื้อหาของข้อความจากการดูวิดีโอภาษามือ
  • ช่วยให้นักเรียนพิการทางการได้ยิน ได้เห็นคู่ภาษาระหว่างข้อความและภาษามือไปพร้อมกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ไวยกรณ์ภาษาเขียนได้ดียิ่งขึ้น
  • ช่วยให้คุณครูที่มีสอนนักเรียนพิการทางการได้ยินมีเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • นักเรียนพิการทางการได้ยิน
  • คุณครูในโรงเรียนเรียนร่วม
  • ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
โทร: 0 2564 6900 ต่อ 72037
email: itde@nectec.or.th
https://www.nectec.or.th/tms/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business@nectec.or.th

Download โปสเตอร์แนะนำผลงาน

SQR

Cinque Terre
[Download]
Cinque Terre
[Download]