ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ

Facebook
Twitter
ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ

ระบบฝึกฝนสัญญาณคลื่นสมองแบบป้อนกลับผ่านการเล่นเกมส์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ
คณะวิจัยออกแบบระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดสำหรับผู้สูงอายุ โดยอาศัยหลักการ Neurofeedback Training ในการฝึกฝนปรับเปลี่ยนรูปแบบของคลื่นสมองผ่านการเล่นเกมส์ที่ควบคุมด้วยคลื่นสมอง ทำให้ผู้เล่นทราบถึงระดับสมาธิจดจ่อของตนเอง และเรียนรู้ในการรักษาสภาวะสมาธิจดจ่อในขณะเล่นเกมส์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเสริมศักยภาพความสามารถของความจำช่วงปฎิบัติงาน จากการทดสอบประเมินระดับความรู้คิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CANTAB พบว่าความสามารถของสมองในด้าน Executive Functions ของทั้งกลุ่มผู้สูงอายุปกติและกลุ่มที่เริ่มมีความสามารถการรู้คิดบกพร่องระยะแรกที่มีความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ
ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ

คุณสมบัติ

ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ (BCI-based Neurofeedback Cognitive Training System) คือ ระบบฝึกฝนสัญญาณคลื่นสมองแบบป้อนกลับผ่านการเล่นเกมส์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความสามารถของสมาธิการจอจ่อและคงสภาพการจดจ่อให้ได้นาน รวมถึงช่วยฝึกฝนความจำช่วงปฎิบัติงาน (Working Memory) โดยใช้สัญญาณจากคลื่นสมองเบต้าและอัลฟ่าที่รับจากอุปกรณ์รับและขยายสัญญาณคลื่นสมองที่สวมบนศีรษะ แล้วคำนวณระดับความจดจ่อและแสดงค่าผ่านโปรแกรมเกมส์ ทำให้ทราบถึงระดับสมาธิการจดจ่อของตนเอง และพยายามรักษาสภาวะจดต่อตลอดการเล่นเกมส์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิธีการทำให้เกิดสมาธิการจดจ่อ ความจำช่วงปฎิบัติงานตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ เมื่อฝึกฝนได้เป็นอย่างดีแล้ว จะสามารถควบคุมจัดการสมาธิได้ดีขึ้นและพัฒนาระบบบริหารจัดการ (Executive Functions) ของสมองได้ต่อไปอีกด้วย

ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ผ่านการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้สูงอายุปกติและกลุ่มที่เริ่มมีความสามารถการรู้คิดบกพร่องระยะแรก
 • สามารถติดตั้ง เคลื่อนย้าย และใช้งานได้ง่าย

การประยุกต์ใช้งาน

 • ระบบนี้สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้หลากหลายสถานที่ ทั้งภายในศูนย์กายภาพบำบัด โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขนาดเล็ก และในอนาคตสามารถขยายไปยังชุมชน หรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยของผู้ใช้เอง

ผู้ใช้งานเทคโนโลยี

 • สถานพยาบาล คลินิก สถานฟื้นฟู ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • แพทย์ และนักฟื้นฟูที่ต้องการอุปกรณ์เสริม
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูศักยภาพทางด้านการรู้คิด รวมถึงผู้ที่มีอาการโรคสมาธิสั้น
 • กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย อาทิ
  • บริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์การแพทย์/ด้านสุขภาพ
  • บริษัทนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ด้านสุขภาพที่สนใจการผลิตอุปกรณ์ด้วยตนเอง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

 • เลขที่คำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่ 1401005696

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • ปัจจุบันเปิดให้บริการฟื้นฟูฯ ที่ศูนย์ฝึกสมอง ตึก สธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วิจัยและพัฒนาโดย

ดร.พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา
ห้องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก
หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์
ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business@nectec.or.th

Download โปสเตอร์แนะนำผลงาน