Heat & Freeze

Facebook
Twitter
Heat and Freeze

 

ระบบทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการอบ อบแห้ง และแช่แข็ง ในอุตสาหกรรม (Heat and Freeze) เป็นบริการทดสอบและวิเคราะห์การอบ อบแห้ง และแช่แข็ง ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน โดยผสมผสานเทคโนโลยีในการตรวจวัด ร่วมกับการจำลองทางคณิตศาสตร์ (Computational Fluid Dynamics: CFD)

จุดเด่นของเทคโนโลยี

 • อุปกรณ์ตรวจวัด
  • ใช้เทคโนโลยีในการตรวจวัดภายในตู้อบ ตู้อบแห้ง เครื่องแช่แข็ง ตลอดสายพานการผลิต เพื่อความแม่นยำ รวดเร็วและแก้ไขปัญหาตรงจุด
  • สามารถทำการตรวจวัดระหว่างการผลิตได้
 • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  • มีการใช้แบบจำลอง (Computational fluid dynamics: CFD) เพื่อให้สามารถอธิบายพฤติกรรมการไหลของกระแสอากาศภายในตู้อบ ตู้อบแห้ง เครื่องแช่แข็งได้
  • มีการใช้แบบจำลอง (Reduced order models: ROMs) ทำให้สามารถคำนวณผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติ

 • อุปกรณ์ตรวจวัดสามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -50°C ถึง 260°C
 • เมื่อทำการตรวจวัดแล้วเสร็จ สามารถวิเคราะห์ผลเบื้องต้นได้ทันที
 • มีการใช้ผนวกแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปสู่การวางแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของตู้อบ ตู้อบแห้ง เครื่องแช่แข็ง ได้อย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาตรงจุด

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และแปรรูปอาหาร
 • กลุ่มนักวิจัย/วิศวกร
 • กลุ่มผู้ผลิตตู้อบ ตู้อบแห้ง เครื่องแช่แข็ง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

 • อยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร
Heat and Freeze

 

อุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพ ตู้อบ ตู้อบแห้ง เครื่องแช่แข็ง
Heat and Freezet

 

ตัวอย่างผลการตรวจวัดเบื้องต้น
Heat and Freezet

 

แสดงการไหลของกระแสอากาศภายในตู้อบด้วยวิธีการทำแบบจำลองด้วยวิธี CFD

วิจัยพัฒนาโดย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ (LSR)
email: let[at]nectec.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th