แพลตฟอร์มพัฒนาระบบฐานความรู้ด้วยออนโทโลยี

Facebook
Twitter
Ontology Application Management Framework

 

แพลตฟอร์มพัฒนาระบบฐานความรู้ด้วยออนโทโลยี (Ontology Application Management Framework: OAM) เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยลดเวลาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ความรู้ในการตัดสินใจ (Knowledge-based Application) เน้นที่โปรแกรมประยุกต์ในแบบของ ระบบสืบค้นข้อมูล (Search system) และระบบแนะนำข้อมูล (Recommender system)

ontology Application Management Framework

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี

 • สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ความรู้ในการตัดสินใจ (Knowledge-based Application)
 • สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่เข้ากับโครงสร้างข้อมูลออนโทโลยี (Ontology) โดยมิจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ
 • เหมาะกับโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง สามารถแก้ไขปรับปรุง Business Logic ได้ง่าย

คุณสมบัติ

 • ช่วยลดระยะเวลาพัฒนาโปรแกรม
 • ช่วยลดภาระดูแลรักษาโปรแกรม
 • ทำงานโดยอิงกับมาตรฐานเว็บเชิงความหมาย
 • ทำงานโดยอิงกับฐานความรู้
 • ใช้สำหรับสร้าง Web API
 • ใช้สำหรับสร้างระบบสืบค้นข้อมูล
 • ใช้สำหรับสร้างระบบแนะนำข้อมูล
ontology Application Management Framework

 

ontology Application Management Framework

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น สาขาการแพทย์ กฎหมาย การเกษตร ฯลฯ
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Knowledge-based Application

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

 • อยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร

วิจัยพัฒนาโดย

 • ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย
 • https://lst.nectec.or.th/oam/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th