Partii2go – พาทีทูโก

Facebook
Twitter
ระบบรู้จำเสียงพูด มีหน้าที่แปลงเสียงพูดของเราเป็นข้อความตัวหนังสือ (Speech to Text Application) หลายๆ คนคงได้สัมผัสกับระบบนี้มาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Google Voice บนระบบปฎิบัติการ Andriod หรือแม้ กระทั่ง Siri บน iOS และ พาที ก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น ซึ่งมีหน้าที่หลักในการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความเช่นกัน
 หากคุณกำลังมีปัญหาเหล่านี้…
 • อยากสร้างระบบรู้จำเสียงพูดของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง
 • อยากได้ระบบรู้จำเสียงพูดกึ่งสำเร็จรูป แบบพร้อมใช้ฟรีๆ
 • ไม่อยากให้ข้อมูลเสียงของตัวเองไปอยู่ในมือผู้อื่น
 • เบื่อการใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
 • อยากเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตัวเอง

ลองมาทำความรู้จักกับ Partii และให้เราเป็นผู้ช่วยคุณ

ระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ Speech to Text

Partii (พาที) คืออะไร?

Partii หรือ พาที คือ “ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย” หรือบางทีเรียกว่า ระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความสำหรับภาษาไทย ปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ Partii Enterprise และ Partii2go ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดที่นักวิจัยเนคเทคออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library) เสียงพูดของตนเอง

จุดเด่นของ Partii2go

Partii2go มีจุดเด่นคือไม่ต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการทำงาน ออกแบบมาเพื่อรองรับงานที่จะใช้งานในพื้นที่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี หรืองานที่ต้องการความเร็วในการประมวลผล เพราะไม่ต้องส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมาประมวลผล สามารถประมวลผลภายในอุปกรณ์มือถือได้แบบ Offline ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างระบบรู้จำเสียงพูดของตัวเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการประมวลผลทางเสียง

คุณสมบัติของ Partii2go

 • ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android
 • ต้องการหน่วยความจำ 2 G และพื้นที่จัดเก็บ 16 MB
 • รองรับคำศัพท์สูงสุด 100 คำ
 • ทำงานได้แบบ Offline ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต
 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ได้
 • ใช้งานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การทำงานของ Partii2go

หลังจากมีสัญญาณเสียงเข้ามา เสียงจะถูกทำถอดรหัสเพื่อแปลงเป็นข้อความ ในการถอดรหัสต้องการส่วนประกอบด้วยกัน 3 ส่วนสำคัญคือ

 1. แบบจำลองภาษา : ใช้กำหนดว่าคำใดๆ หนึ่งมีโอกาสจะต่อด้วยอีกคำหนึ่งได้ด้วยความน่าจะเป็นเท่าใด
 2. พจนานุกรมคำอ่าน : บรรจุคำศัพท์ทั้งหมดที่ระบบรู้จักและบอกว่าแต่ละคำมีคำอ่านในรูปแบบหน่วยเสียงว่าอย่างไร
 3. แบบจำลองเสียง : ใช้กำหนดว่าหน่วยเสียงแต่ละหน่วยสามารถออกเสียงได้อย่างไร
Partii2go ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักประดิษฐ์ (Maker) และผู้ที่สนใจเทคโนโลยีด้าน Speech to Text

วิจัยและพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเสียง (SPT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
email: partii[at]nectec.or.th
Website: https://partii2go.openservice.in.th/
Facebook: https://www.facebook.com/PartiiThai/

สนใจผลงาน/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th.th

พาไปเยี่ยมชมหลังบ้านทีมวิจัย Partii2Go โดย ศิริพร ปานสวัสดิ์