PHR – ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

Facebook
Twitter
ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record: PHR) เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนด้านการบริการระบบสุขภาพระดับจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการปัญหาด้านสุขภาวะของโรคที่เกิดกับประชากรในพื้นที่ ช่วยบริหารและจัดการสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานที่แลกเปลี่ยนกันได้แบบทันที มีความถูกต้อง รวดเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet หรือ อุปกรณ์ Smart Devices

จุดเด่นของเทคโนโลยี

 • ต้นแบบของการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีการสร้างมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล
 • รองรับการพัฒนาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wearable Devices ในอนาคต
 • สามารถส่งต่อให้บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์นำไปต่อยอดและขยายผลในอนาคตต่อไป
 • มีฟังก์ชันได้หลากหลายตามขอบเขตการใช้งาน เช่น Software Platform, Open Technology, Database Management System, Big Data Analytics, Intelligent Search, Visualization, Cloud System, และ Machine Learning

คุณสมบัติ

 • มีโครงสร้างมาตรฐานกลางข้อมูลระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record: PHR) ในระดับจังหวัด
 • มีซอฟต์แวร์มอดูล (Module) สําหรับเชื่อมโยงและบันทึกข้อมูลข้อมูลระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record: PHR) เชื่อมต่อกับสาธารณสุขจังหวัด โดยอ้างอิงชุดของข้อมูลมาตรฐาน (Standard DataSets) ที่ได้กําหนดเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยบริการสุขภาพ
 • รองรับการพัฒนาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wearable Devices ในอนาคต
ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

 

ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

 

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • ประชาชนในจังหวัดนำร่องสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้
 • บุคลากรสาธารณสุขใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถได้รับทราบภาวะข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อนำมาซึ่งการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการด้านการวิเคราะห์สุขภาพร่วมกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานสาธารณสุขในโรคที่เกี่ยวข้อง
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Mobile Application

วิจัยพัฒนาโดย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th