SmartKhaiMai : โปรแกรมนับไข่ไหม

Facebook
Twitter
SmartKhaimai

 

โปรแกรม SmartKhaiMai เป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจนับเม็ดไข่ไหมและจำแนกชนิดไข่ดีไข่เสีย โดยการประมวลผลภาพแผ่นกระดาษไข่ไหมที่ได้รับผ่านทางเครื่องสแกนเนอร์ และให้ผลลัพธ์เป็นตำแหน่งเม็ดไข่ที่ตรวจได้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนได้จากภาพในทันที

จุดเด่นของเทคโนโลยี

SmartKhaimai

 

คุณสมบัติ

SmartKhaimai

 

  • ใช้ตรวจนับวัตถุรูปร่างกลมขนาดใกล้เคียงกันที่วางในแนวราบ โดยสแกนที่ความละเอียดอย่างน้อย 600 DPI (วัตถุจะมีขนาด 30×30 พิกเซล)
  • โหมดการทำงานแบบอัตโนมัติให้เลือกตามสีของสายพันธุ์ไข่ และแบบแมนนวลมือให้ตรวจนับเองได้
  • มีฟังก์ชั่นการรองรับ เช่น ตีกรอบแบบสี่เหลี่ยม/วงกลม เลื่อนกรอบ ย่อ-ขยายภาพ และบันทึกผลลัพธ์ (ชื่อข้อมูล ชื่อชนิดไข่ กำหนดค่าสี) และสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลตรวจสอบภายหลังได้
  • ให้อัตราความถูกต้องร้อยละ 70-95 ขึ้นกับชนิดข้อมูลและคุณภาพในการจัดเตรียมข้อมูล

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • ปัจจุบันติดตั้งใช้งานอยู่ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศมม.) ภายใต้กำกับของกรมหม่อนไหม จำนวน 21 ศูนย์
  • ผู้ประกอบการกิจการไหมไทย
  • กลุ่มงานภาคเกษตรกรรมหรือภาคอุตสาหกรรมที่เม็ดวัตถุมีลักษณะตามที่กล่าว

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

  • ระบบตรวจตำแหน่งไข่หนอนไหมที่อยู่ในภาพดิจิตัลแบบอัตโนมัติ เลขที่คำขอ 1201004165 วันที่รับคำขอ 17 สิงหาคม 2555
  • ระบบตรวจหาตำแหน่งของวัตถุรูปร่างกลมโดยใช้ภาพถ่ายแบบกึ่งอัตโนมัติ เลขที่คำขอ 1301004795 วันที่รับคำขอ 29 สิงหาคม 2556

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th

Download โปสเตอร์แนะนำผลงาน