MENU
Banner

TPMAP : ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า

tpmap

TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform คือระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่าคนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการรัฐ การเงิน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด

Cinque Terre
ใช้งานเว็บไซต์ TPMAP ได้ที่ https://www.tpmap.in.th

TPMAP เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง เนคเทค-สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยใช้ข้อมูล จปฐ. จากกรมการพัฒนาชุมชน และข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลังมายืนยันซึ่งกันและกัน และใช้วิธีการ Multidimensional Poverty Index (MPI) ในการประมวลข้อมูลเพื่อดูความยากจนในหลายมิติ (คิดค้นโดย Oxford Poverty & Human Development Initiative และ United Nation Development Programme) ซึ่ง สศช. ได้นำมาปรับใช้กับประเทศไทย

TPMAP ทำให้รู้ข้อมูลอะไร...?

คนจนในประเทศไทย ปี 2561
TPMAP
tpmap
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลคนจนจากหลายแหล่ง ซึ่ง Data Integration ทำให้ทราบข้อมูลคนจนที่ใกล้เคียงกับความจริงที่สุด สามารถระบุกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วนได้รวดเร็วและชัดเจน
  • มีการรายงานข้อมูลเชิงแผนที่ แสดงความยากจนใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ และด้านการเงิน (ตามดัชนี MPI)
  • ข้อมูลเชิงแผนที่สามารถชี้เป้าได้ในหลายระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ครัวเรือน บุคคล หรือวิเคราะห์แยกตามประเด็น

กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ใช้งานระบบ TPMAP

ผู้ใช้งานระบบนี้ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในระดับนโยบายและท้องถิ่น เพื่อเอกภาพในการแก้ปัญหาความยากจนที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่

  • วิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้องตรงประเด็น
  • กำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา
  • นำนโยบายไปปฏิบัติ
  • ประเมินผลนโยบาย

วิจัยพัฒนาโดย

หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ (DACRU)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
TPMAP

ติดต่อผู้พัฒนา

Cinque Terre
Line @nectec
Cinque Terre
FB.com/groups/tpmap

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว