TTRS

Facebook
Twitter
TTSR, ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

 

ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร หรือ Telecommunication Relay Service (TTRS) เป็นบริการที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนปกติได้ และเป็นบริการที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินเข้าใจเนื้อหาในห้องประชุมที่คนปกติพูดได้

TTSR , ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี

  • Interactive Voice Video Response (IVVR) สำหรับแสดงวิดีโอบนระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
  • Location Information Service สำหรับระบุตำแหน่งพิกัดผู้ที่โทรเข้ามา
  • Customer Relationship Management (CRM) สำหรับเจ้าหน้าที่รับแจ้งเรื่อง
  • Multipoint Control Unit สำหรับการทำ Video Conference

คุณสมบัติ

  • บริการถ่ายทอดการสื่อสารให้คนพิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนปกติ
  • บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบฉุกเฉินทางการแพทย์ ตำรวจ และดับเพลิง
  • บริการแปลภาษามือทางไกลให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าใจคนปกติพูดในห้องประชุมได้
Assistive Innovation

 

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • คนพิการทางการได้ยิน
  • สถาบันการศึกษาที่มีคนพิการทางการได้ยินเรียนร่วม
  • ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
โทร: 0 2564 6900 ต่อ 72037
email: itde@nectec.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email: business[at]nectec.or.th

Download โปสเตอร์แนะนำผลงาน