MENU
Banner

TTRS : ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

TTSR, ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร หรือ Telecommunication Relay Service (TTRS) เป็นบริการที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนปกติได้ และเป็นบริการที่ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินเข้าใจเนื้อหาในห้องประชุมที่คนปกติพูดได้

TTSR , ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

จุดเด่นของเทคโนโลยี

  • Interactive Voice Video Response (IVVR) สำหรับแสดงวิดีโอบนระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
  • Location Information Service สำหรับระบุตำแหน่งพิกัดผู้ที่โทรเข้ามา
  • Customer Relationship Management (CRM) สำหรับเจ้าหน้าที่รับแจ้งเรื่อง
  • Multipoint Control Unit สำหรับการทำ Video Conference

คุณสมบัติ

  • บริการถ่ายทอดการสื่อสารให้คนพิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนปกติ
  • บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบฉุกเฉินทางการแพทย์ ตำรวจ และดับเพลิง
  • บริการแปลภาษามือทางไกลให้คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าใจคนปกติพูดในห้องประชุมได้
Assistive Innovation

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  • คนพิการทางการได้ยิน
  • สถาบันการศึกษาที่มีคนพิการทางการได้ยินเรียนร่วม
  • ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
โทร: 0 2564 6900 ต่อ 72037
email: itde@nectec.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทร: 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356, 2399
email: business@nectec.or.th

Download โปสเตอร์แนะนำผลงาน

Assistive TTSR Assistive Innovation

วันที่เผยแพร่ 28 ธันวาคม 2559 14:00