What2Grow : ระบบบูรณาการข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก

Facebook
Twitter

ภาคเกษตรกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เกษตรกรส่วนใหญ่ลงทุนกับการเพาะปลูกไปมากเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง บางรายประสบความสำเร็จแต่บางรายก็ยังได้ผลผลิตที่ไม่คุ้มทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ด้าน อาทิ สภาพอากาศ สภาพดิน พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่

….จะเป็นอย่างไรหากมีข้อมูลที่ช่วยแนะนำว่าเกษตรกรควรจะเปลี่ยนไปปลูกพืชอะไรทดแทนจึงจะเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่?

what2Grow

What2Grow เป็นระบบบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลการผลิต ผลผลิต สภาพพื้นดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูก ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ด้านราคา แหล่งรับซื้อ และเครื่องมือสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างโมเดลแนะนำพืชทดแทนให้เกษตรกร สามารถวิเคราะห์และพัฒนาเป็นแบบจำลองในการโซนนิ่งภาคการเกษตรที่เหมาะสม สามารถบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและบริหารผลผลิตได้ดีขึ้นอันเป็นผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2558 โครงการระยะที่ 1ได้ดำเนินการนำร่องใน 1 จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร และในปีงบประมาณ 2559 จะดำเนินการเพิ่มเติมอีกในพื้นที่ 16 จังหวัด และจะพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

ระบบ What2Grow ประกอบด้วย
1.โมเดลแนะนำพืชทดแทน
2. คลังสารสนเทศด้านการเกษตร
3. สถานีตรวจวัดอากาศ

1.โมเดลแนะนำพืชทดแทน : ระบบแนะนำเกษตรกรว่าควรปลูกพืชอะไรทดแทน ข้าว/ยางพารา เพื่อให้ได้กำไร โดยพิจารณาจากปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยทางเศรษฐกิจ

What2Grow

 

What2Grow

 

2.คลังสารสนเทศด้านการเกษตร : ระบบ e-learningและสื่อการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจ งานวิจัยการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับเกษตรกรไทย

What2Grow

3. สถานีตรวจวัดอากาศ: ระบบตรวจวัดข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาระยะไกล

จุดเด่นของระบบ What2Grow
  • ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรได้แบบออนไลน์ ทุกที่ ทุกเวลา
  • ข้อมูลที่บูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
  • ครั้งแรกกับโมเดลแนะนำพืชทดแทนเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย
  • มีสื่อและเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ที่จะปลูกพืชแนะนำทดแทน
  • ให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่แบบออนไลน์
ผู้ใช้งานระบบ What2Grow
  • เกษตรกร
  • Smart Officers
  • ข้าราชการและพนักงานในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  • บริษัทเอกชนที่ต้องการระบุพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชที่เป็นผลผลิตเข้าสู่โรงงาน
  • ผู้บริหารขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาล

สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ https://www.what2grow.in.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: business[at]nectec.or.th
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
หรือ ติดต่อทีมงาน What2Grow
email : what2grow[at]nectec.or.th