MENU
Banner

สปสช. ธ.ก.ส. จับมือ สวทช. เปิดตัวเครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติ “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับสุขภาพ” ประชาชนรับบริการฟรี

เครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 สปสช. ธ.ก.ส. และ สวทช. ร่วมเปิดตัวเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับสุขภาพ” ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดูแลประชาชน กระจายติดตั้งครบ 100 เครื่องแล้ว ณ สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ประชาชนเข้ารับบริการฟรี

“มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับ สุขภาพ”

ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับ สุขภาพ” เพื่อมุ่งสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และนักวิจัยทั้ง 3 หน่วยงานเข้าร่วมงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ หลักสี่ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เสนอโครงการ “รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ของสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพ ตระหนักเรื่องการป้องกันดูแล สร้างเสริมสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี และเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม

รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือ Non-communicable diseases (NCDs) เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัตินี้และได้ลงนามความร่วมมือ 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

เป้าหมายความร่วมมือในครั้งนี้ คือจัดให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ที่สาขา ธ.ก.ส. และพื้นที่ในการกำกับดูแลของ สปสช. จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งสวทช.ได้ดำเนินการติดตั้งและเปิดใช้งานจริงแล้วครบ 100 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และนำมาสู่การเปิดตัวเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ภายใต้แนวคิด “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับสุขภาพ” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและใช้ประโยชน์เข้าถึงบริการสุขภาพในขั้นพื้นฐาน

ส่งเสริมประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพ

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพ และตระหนักเรื่องป้องกันดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส. ในการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรไทยและครอบครัว ซึ่งมีเป้าหมายให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรและครอบครัวดีขึ้น ทำให้ประชาชน เกษตรกรและครอบครัว มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ รู้เท่าทันป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เป็นการป้องกัน ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

ด้าน ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค-สวทช.) กล่าวว่า สวทช. โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) มีความยินดีในความร่วมมือในการพัฒนาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องตันอัตโนมัติ ในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมดูแลสุขภาพประชาชน ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวยังสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ และผลักดันให้เกิดการขยายผลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้ก้าวสู่สังคมที่มีคุณภาพด้านสุขภาพ การแพทย์ และตอบโจทย์ประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น และยังสอดรับกับแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องตันอัตโนมัติ
เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องตันอัตโนมัติ

การใช้งานเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประกอบด้วยการชั่งน้ำหนัก บันทึกค่าส่วนสูง วัดความดันโลหิต การประมวลผลดัชนีมวลกาย โดยผลของการวัดที่ได้จะถูกแปลงค่าและประเมินระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ มีข้อมูลให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว ทั้งข้อมูลนี้จะถูกส่งไปที่ระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อเก็บข้อมูลผู้ถูกวัดแต่ละคนไว้ เพื่อติดตามความคืบหน้าระบบสุขภาพที่เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่ง สปสช.สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และติดตามข้อมูลสุขภาพประชาชน ตลอดจนนำไปกำหนดนโยบายสุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชนแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคได้

“อย่างไรก็ตามระบบระบบคลาวด์ (Cloud) จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยเสริมการจัดเก็บข้อมูลที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ได้ทำอยู่แล้วนั้นให้เป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ในอนาคตทีมวิจัยจะพัฒนาต่อยอดให้เครื่องฯ มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์เพิ่มเติม เช่น เซ็นเซอร์การตรวจวัดสารพิษในร่างกายให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าหลักของธ.ก.ส. ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลสำคัญที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อการกำหนดนโยบายการป้องกันสุขภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งเครื่องนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดนำไปสู่การใช้งาน และตอบโจทย์เทคโนโลยีที่จะช่วยในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” ดร.ชัย กล่าวทิ้งท้าย

เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องตันอัตโนมัติ
เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องตันอัตโนมัติ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว