MENU
Banner

“KidDiary” ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ เพื่ออนาคตชาติเติบโตสมวัย

kiddiary-platform-2019
บทความ | วลัยลักษณ์ คงพระจันทร์

คืนข้ามปีเพิ่งผ่านพ้นไปแต่บรรยากาศแห่งความสุขยังอบอวลต้อนรับศักราชใหม่ และไม่กี่วันที่จะถึงนี้...เดือนแรกของปีจะสดใสมากขึ้นด้วยสีสันแห่งความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะใน “วันเด็กแห่งชาติ”

“เด็กไทยในวันนี้ . . .” วลีฮิตติดปากที่ใคร ๆ ก็กล่าวต่อได้อย่างไม่มีผิดเพี้ยน สำหรับ “อนาคตไทยในวันหน้า” ห้วงเวลาที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีจะทวีคูณไปอีกกี่เท่า “ทักษะแห่งอนาคต” ถูกกล่าวถึงในฐานะอาวุธเพื่อความอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 ที่เด็ก ๆ ทั่วไทยและทั่วโลกจำเป็นต้องเรียนรู้

แต่เด็ก ๆ จะเรียนรู้อย่างเต็มที่ได้อย่างไร ?
หากมีปัญหาการเจริญเติบโตและพัฒนาการมาขัดขวาง

อ้วน - เตี้ย - ไอคิวต่ำ คุกคามสุขภาพเด็กไทย

kiddiary-platform-2019

ด้วยปัญหาภาวะโภชนาการและพัฒนาการที่คุกคามเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง จำนวนเด็กไทยที่มีภาวะผอม อ้วน เตี้ย เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 อย่างน่าเป็นห่วง รวมไปถึงระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กไทยที่นอกจากจะลดลงแล้ว ยังต่ำกว่ามาตรฐานมาโดยตลอด ดังนั้น รัฐบาลจึงบรรจุ “การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เร่งพัฒนาสุขภาวะเยาวชนไทยทั่วประเทศ

พร้อมมอบ “แพลตฟอร์มติดตามสุขภาพเด็กไทยออนไลน์” เป็นของขวัญวันเด็กปี 2563 เพื่ออนาคตชาติ เติบโตสมวัย
kiddiary-platform-2019

KidDiary Platform แพลตฟอร์มติดตามสุขภาพเด็กไทยออนไลน์

เดิมการบันทึกข้อมูลสุขภาพของเด็ก มักใช้สมุดหลากสีที่นิยมใช้กันในโรงเรียน และโรงพยาบาล หากเปลี่ยนช่วงชั้น ย้ายโรงเรียน ชำรุด หรือสูญหาย สมุดบันทึกสุขภาพเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เกิดปัญหาข้อมูลขาดความต่อเนื่อง ไม่เชื่อมโยงกัน ส่งผลโดยตรงต่อการติดตามและเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

KidDiary ของขวัญวันเด็กจากรัฐบาล ที่เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของเด็กไทย
ให้อยู่ในสายตาพ่อแม่ โรงเรียน และโรงพยาบาลในระบบเดียว

• KidDiary คืออะไร

KidDiary คือ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก อธิบายง่าย ๆ คือ เปลี่ยนการบันทึกข้อมูลสุขภาพในสมุดมาเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือและคอมพิวเตอร์ ที่เนคเทคพัฒนาร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อให้ได้ตัวชี้วัด และข้อมูลที่เหมาะสมต่อการบันทึกการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 18 ปี

• KidDiary ทำอะไรได้บ้าง ?

(1) วิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็ก ณ ปัจจุบัน
ได้แก่ ด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการได้รับวัคซีน
(2) ข้อมูลการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 19 ปี)
• กราฟแสดงการเจริญเติบโตและแปลผล
• มีการคำนวณและแสดงความสูงสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ใหญ่
(3) ข้อมูลพัฒนาการ (สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี)
ประเมินพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุตามคู่มือคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยแปลงผลตามเกณฑ์พัฒนาการ 5 ด้าน ได้แก่
• ด้านการเข้าใจภาษา
• ด้านการใช้ภาษา
• ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
• ด้านการเคลื่อนไหว
• ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง
(4) ข้อมูลวัคซีน
• ข้อมูลรายการวัคซีนที่ครอบคลุมทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก
• การแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดฉีดวัคซีน
kiddiary-platform-2019

KIdDiary เชื่อม 3 เครื่องมือ KidArn KidSize และ Thai School Lunch

(1) KidArn (คิดอ่าน)
แอปพลิเคชันคัดกรองทักษะการอ่านของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป พร้อมแสดงสรุปรายงานภาพรวมและรายบุคคลการประเมินทักษะการอ่านภาษาไทยของเด็ก
kiddiary-platform-2019
(2) KidSize
เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ที่มีความถูกต้องแม่นยำด้วยเซนเซอร์วัดท่ายืนที่ถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน โรงพยาบาล และครอบครัวได้
kiddiary-platform-2019
(3) Thai School Lunch
ระบบ Thai School Lunch ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามงบประมาณ และคำนวนคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังสามารถคำนวนปริมาณวัตถุดิบเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า และสรุปค่าใช้จ่ายจริงตามราคาวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่น
พร้อมวิเคราะห์ความต้องการวัตถุดิบเพื่อวางแผนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน หรือการเชื่อมโยงกับเกษตรกรในชุมชนเพื่อป้อนผลผลิตกลับมาสู่โรงเรียน
kiddiary-platform-2019

KidDiary เชื่อมโยงข้อมูลสู่พ่อแม่ โรงเรียน โรงพยาบาล

แพลตฟอร์มติดตามสุขภาพเด็กไทยออนไลน์ เป็นฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ช่วยบันทึก ติดตาม เฝ้าระวังพัฒนาการทุกย่างก้าว เชื่อมโยงข้อมูลจากบ้าน โรงเรียนและโรงพยาบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย โดยพัฒนาขึ้นในรูปแบบของ Mobile Application และ Web Browser เพื่อเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานสำหรับพ่อแม่ โรงเรียน โรงพยาบาล

KidDiary สำหรับพ่อแม่

พ่อแม่สามารถบันทึก ติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาการของลูกแบบ Real - Time ข้อมูลของเด็ก ๆ ที่พ่อแม่บันทึกอย่างต่อเนื่อง จะใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลพัฒนาการทุกด้าน

kiddiary-platform-2019

หากผลประเมินพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย ระบบจะส่งคลิปส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมคำแนะนำเรื่องโภชนาการและการเสริมพัฒนาการ ให้พ่อแม่นำไปปฏิบัติ พัฒนาลูกน้อยได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด นอกจากนี้ KidDiary จะแจ้งเตือนพ่อแม่อย่างทันท่วงที หากพบความเสี่ยงด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงการฉีดวัคซีนตามวัย เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญสำหรับลูกน้อย

kiddiary-platform-2019
KidDiary สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนสามารถติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพและพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบันทึกข้อมูลลงระบบและประเมินผลแบบอัตโนมัติ ลดภาระงานและความผิดพลาดจากการจดลงสมุด พร้อมเชื่อมต่อกับ 3 เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น

“KidSize” เครื่องชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูงพร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจเช็คการยืนที่ถูกต้อง
“KidArn” เครื่องมือคัดกรองทักษะการอ่านของเด็กพร้อมแสดงสรุปรายงานภาพรวมและรายบุคคลการประเมินทักษะการอ่านภาษาไทยของเด็
“Thai School Lunch” ระบบช่วยแนะนำเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามงบประมาณ พร้อมคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม

เครื่องมือทั้ง 3 เชื่อมโยงกันผ่าน KidDiary@School ที่สามารถสรุปข้อมูลสู่รายงานรูปแบบทันสมัย เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นฐานคิดการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด

kiddiary-platform-2019
KidDiary สำหรับโรงพยาบาล

แพทย์สามารถเชื่อมต่อข้อมูล KidDiary ผู้ปกครองและโรงเรียนได้อัตโนมัติ ลดภาระในการบันทึกข้อมูล พร้อมช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อพบว่าเด็กมีความเสี่ยงด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการไม่ได้ตามเกณฑ์ รวมถึงสามารถประเมินสถิติภาพรวม เพื่อการบริหารจัดการดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

kiddiary-platform-2019

เมื่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการทุกย่างก้าวของเด็กไทย อยู่ในสายต่อของพ่อแม่ โรงเรียน โรงพยาบาลแบบ Real-time ผ่าน KidDiary Platform เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพ เป็นหลักสร้างโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการและพัฒนาการของเด็กไทยได้อย่างตรงจุด ช่วยส่งต่อของขวัญวันเด็กจากรัฐบาล สู่เด็ก ๆ ทั่วประเทศอย่างแท้จริง

เพื่อให้เยาวชนไทยเติบโต พัฒนาการสมวัย สร้างพลังในการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตใหม่
ก้าวสู่การเป็นอนาคตของชาติไทยในศตวรรษที่ 21

KidDiary Platform ลงสนามใช้งานจริงเพื่อสุขภาวะเด็กไทย

ตามไปดูบรรยากาศการใช้งาน KidDiary Platform ในพื้นที่จริง
ความคิดเห็นของบุคลากรและหน่วยงานต่อ KidDiary Platform จะเป็นอย่างไร ?
ร่วมพิสูจน์ความสามารถ และประสิทธิภาพของ "KidDiary" แพลตฟอร์มสุขภาพเพื่อเด็กไทยด้วยตาคุณได้ที่นี่ . . .

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว