MENU
Banner

เนคเทคเปิดให้ใช้งานโปรแกรม KitWai (คิดไว) แล้ววันนี้

นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่กำลังทำ Project ด้าน Big Data หรือ Cloud Computing สามารถใช้งานโปรแกรม KitWai (คิดไว) เพื่อการประมวลผลแบบคลาวด์ที่วิเคราะห์ผลได้รวดเร็ว เนคเทคเปิดให้บริการแล้ววันนี้! ฟรี!

KitWai

KitWai (คิดไว) คือ ชุดซอฟต์แวร์สร้างแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์ ที่สามารถติดตั้งบนทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในองค์กร ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Near Real-Time และข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความสามารถในการทำงานกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันได้

KitWai (คิดไว) ทำให้นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำงานวิเคราะห์แบบขนานได้ โดยใช้เวลาศึกษาวิธีการทำงานและเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์แบบขนานที่น้อยกว่าวิธีดั้งเดิม รองรับการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถย่อหรือขยายจำนวนหน่วยประมวลผลได้ตามปริมาณข้อมูล หรือ ตามความต้องการของนักวิเคราะห์ จึงทำให้นักวิเคราะห์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจระบบการคำนวณขนาดใหญ่ และสามารถมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ของแต่ละงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการใช้งาน KitWai

ผู้ที่สนใจใช้งาน KitWai (คิดไว) สามารถขอใช้งานโปรแกรมโดยนำเสนอโครงการ (Project) ที่ท่านดำเนินการอยู่ ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องแบ่งปัน (Contribute) ผลงานของโครงการได้อย่างน้อย 1 ประเด็น ดังนี้

  1. เปิดเผยซอร์สโค้ด (Open Source) ภายได้เงื่อนไขของ GNU LGPLv3 ของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่โครงการพัฒนาขึ้นมาทำงานบน Hadoop/Spark Cluster
  2. เปิดเผยซอร์สโค้ด (Open Source) ภายได้เงื่อนไขของ GNU LGPLv3 ของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่โครงการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาทำงานได้บนแพลตฟอร์มคิดไว เพื่อการวิเคราะห์หรือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น HPC, Storm, Kudu หรือ Flink เป็นต้น
  3. ส่งมอบ Customized Image หรือ Bundle Image ใหม่ (ที่ยังไม่เคยมีบนแพลตฟอร์ม) ให้กับแพลตฟอร์มคิดไว พร้อม Metadata ของชุดซอฟต์แวร์และคอมโพเนนต์ที่ถูกติดตั้งใน Image และวิธีใช้งาน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ได้มอบไว้ให้กับแพลตฟอร์มคิดไว จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันและพัฒนาร่วมกันอย่างแท้จริง ตามลักษณะของ Open Source สากล

สนใจใช้งาน KitWai

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมใช้งาน หรือ ร่วมวิจัยและพัฒนา เตรียมข้อเสนอโครงการที่จะใช้แพลตฟอร์มคิดไว พร้อมระบุรายละเอียด ดังนี้

  • วัตถุประสงค์ข้อมูลตั้งต้น
  • ขั้นตอนการทำงานของการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงประเด็น Contributions ที่คาดว่าจะทำได้

ส่งรายละเอียดข้างต้นมาที่ kitwai@nectec.or.th โดยระบุหัวเรื่องว่า “เสนอโครงการใช้งานคิดไว” หรือ “เสนอโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับคิดไว”

สอบถามเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/KitWaiNECTEC

KitWai คิดไว Big Data Cloud Computing Data Mining คิดไว : คิดใหญ่ ไม่ยาก

วันที่เผยแพร่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 11:32