MENU
Banner

“Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” พบนักพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง

Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตร โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดกิจกรรม "Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT" พบนักพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง เพื่อดำเนินโครงการขยายผล NETPIE Platform สู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี Internet of Things ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ณ ห้อง 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการและกลุ่มนักพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การสร้างธุรกิจ อุตสาหกรรมใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี IoT ในอนาคตร่วมกัน

Meet the Makers

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมีการบรรยายให้ความรู้ ดังนี้

แนวโน้มทิศทางเทคโนโลยี IoT และจับกระแสการใช้งานจริงในประเทศ
โดย ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) เนคเทค
Meet the makers
การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้วยกลไก ITAP
โดย นางสาวณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP)
Meet the Makers
การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก สู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Phitsanulok Smart City)
โดย นายพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
Meet the Makers
อนาคตการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อก้าวไปสู่ Smart Factory และ Smart Farm
โดย นายณฐกร โซ่จินดามณี เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
Meet the makers
กรณีศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนโรงงานไปสู่ Smart Factory ด้วยต้นทุนต่ำ
โดย ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม และ ผศ.ดร. ธนะธร พ่อค้า จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ทีม NU Maker Club
Meet the makers
Meet the makers
Meet the Makers

กิจกรรม Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT พบนักพัฒนา ร่วมโครงการ Smart Factory IoT Challenge 2020 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มนักพัฒนาสนใจเข้ารับฟังและสอบถามการเข้าร่วมกระบวนการคัดสรร นับเป็นโอกาสของนักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่างจะได้นำความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาเทคโนโลยีเข้าแข่งขัน และร่วมจับคู่กับโรงงานในการพัฒนาระบบหรือนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม ตามแนวคิดโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

Cinque Terre
ร่วมโครงการ Smart Factory IoT Challenge 2020 ได้ที่นี่
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว