MENU
Banner

เนคเทคร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

mhesi-visit2019

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมด้วยคณะผู้บริหารสวทช. และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รองประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

เนคเทค นำผลงานวิจัยและพัฒนาที่ล้วนแต่นำไปใช้งานได้จริงในพื้นที่ และเป็นส่วนที่นำมาช่วยในการบริหารจัดการ และเป็นเครื่องมือในการช่วยวางแผนและตัดสินใจในเชิงปฏิบัติ ซึ่งทั้ง 3 ผลงาน ได้แก่ AGRIMAP (Online, Mobile), TPMAP และ eMENSCR โดยทีมวิจัยนำแสนอผลงานและแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในการต้อนรับคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ

mhesi-visit2019
AGRIMAP โครงการการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ในรูปแบบ online และ mobile ให้นักบริหาร เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้สนใจ นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของแผนที่ที่ทันสมัย มีข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
mhesi-visit2019
TPMAP: Thai People Map and Analytics Platform
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจน 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ รายได้ ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการรัฐลงลึกตั้งแต่ระดับประเทศ ถึงระดับรายบุคคล ทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สามารถออกแบบนโยบายในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้
mhesi-visit2019
eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
ระบบจะรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับต่างๆ ของประเทศ เป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ใช้ในการรายงานโครงการและผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลจากระบบใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
AGRIMAP TPMAP eMENSCR mhesi NECTEC NSTDA

วันที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2562 16:10