MENU
Banner

เนคเทคร่วมแสดงผลงานในพิธี MOU ระหว่าง สวทช.และ ธ.ก.ส ด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

mou ธกส.

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทาง วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อร่วมมือและส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมการเกษตรดิจิทัล สุขภาพการแพทย์สาธารณสุข สังคม และองค์กร โดยใช้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย หรือ Technology Development Groups (TDGs) ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สามารถนำ ไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนและมีความสามารถในการ แข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเกษตรไทย ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

ในโอกาสนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ได้นำผลงานด้าน เทคโนโลยีการเกษตรมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการได้แก่

Aqua grow
- ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ
เป็นการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ และระบบควบคุม ด้วย IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตพืชผัก ได้รับเกียรติจาก นางสาว กัลยารัตน์ รัตนะจิตรนักวิชาการอาวุโสจาก ฝ่ายถ่ายทอด เทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและ นาย ชนม์นกานต์ จิรภัทร์พงธาดา นักวิชาการ จาก ฝ่ายจัดการความรู้และสร้างความตระหนักฝ่ายจัดการความรู้และสร้างความตระหนัก อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
Minimal Lab
- Minimal Lab
ระบบเฝ้าระวังและติดตามการเพิ่มจํานวนของเชื้อแบคทีเรีย ใช้เทคโนโลยีแสงใน การตรวจสอบและใช้เทคโนโลยี IoT ในการสื่อสารกับผู้ใช้งานและข้อมูลการเติบโตของแบคทีเรียบันทึก อัตโนมัติในฐานข้อมูล ได้รับเกียรติจาก ดร. ศุภนิจ พรธีระภัทรนักวิจัยอาวุโสจากกลุ่มวิจัยอุปกรณ์ สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์
ชาวเกษตร
- ชาวเกษตร
เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยแนะนำวิธีการเพาะปลูกและวิธีทำงานในแปลงที่ถูกต้องเหมาะสม มีระบบให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชาวเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับเกียรติจาก นายพรชัย ธรรมรัตนนนท์ วิศวกรอาวุโสจากฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี
Quantum Random Number  Generator
- Quantum Random Number Generator
เครื่องสร้างตัวเลขแบบสุ่มเชิงควอนตัม ใช้ในการสร้างต้นแบบระบบสุ่มจับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และ One-time password (OTP) ของธนาคาร ได้รับเกียรติจาก ดร. คณิน อึ้งสกุลสิริ นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์
TPMAP
TPMAP
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลประชากรของ ประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ นักวิจัยจากกลุ่ม วิจัยวิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์ ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญา ประดิษฐ์

ด้วยศักยภาพเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เนคเทคนำมาจัดแสดงจะช่วยให้เกษตรกรไทยและผู้ประกอบการมี ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้มากขึ้น

NECTEC เนคเทค สวทช. ธกส. MOU ระบบนิเวศด้านนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2562 11:30