MENU
Banner

เนคเทครับโล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่ดำเนินการด้านสุขภาวะองค์กรอย่างต่อเนื่อง จาก สสส.

เนคเทค สสส.

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้แทนเข้ารับโล่เกียรติคุณ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านสุขภาวะองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

การมอบโล่เกียรติคุณดังกล่าว จัดขึ้นภายในงาน “ความสุขราชการไทย 4.0” โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภายในรัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ซึ่งเป็นโครงการที่ สสส. ได้รับมอบหมายจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตุประสงค์สนับสนุนองค์กรเครือข่ายภาครัฐสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ในการจัดการองค์ความรู้ สร้างฐานคติ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และสร้างช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนกำกับติดตามโครงการขององค์กรภาครัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากเนคเทคได้รับใบประกาศเกียรติคุณ นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2559-2560 จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวอุณพร ธนโพธิวิรัตน์ นางสาวหฤทัย ศรีสุวงศ์ และนางสาวโสภาวรรณ วิทย์ดำรงค์

เนคเทค สสส.
เนคเทค สสส.
เนคเทค สสส.

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 สิ่งสำคัญคือต้องทำงานอย่างมีความสุข ต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ องค์ความรู้ต้องเป็นนวัตกรรมต่อ ส่วนราชการต้องปรับปรุงให้สถานที่ทำงานเป็นองค์กรแห่งความสุข เพื่อดึงดูดคนเจนเนอเรชั่นต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่ง ก.พ. ยินดีเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขของภาครัฐ

เนคเทค สสส.

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่เชื้อโรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากวิถีชีวิต พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม สสส. จึงเน้นแก้ต้นเหตุเหล่านี้ โดยเล็งเห็นว่ากลุ่มคนวัยทำงาน ใช้เวลาในที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นสถานที่ทำงานจึงควรสนับสนุนทั้งรูปแบบการทำงานและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดี ไม่เป็นการทำร้ายสุขภาพ การแก้ไขปัญหานี้ได้นั้น การร่วมมือกับทาง ก.พ. จะกำลังสำคัญ เพื่อนำความรู้องค์กรสร้างสุขให้ขยายออกไป

เนคเทค สสส.

นางสุวรรณี คำมั่น กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สสส. กล่าวว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาของการสร้างเสริมสุขภาพให้องค์กรภาครัฐ และยังได้พัฒนานักสร้างสุของค์กร ให้มีความรู้และมีทักษะการจัดการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร ซึ่งพบแนวโน้มความสุขของข้าราชการสูงขึ้นหลังจากที่มีการทำงานจาก 36 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2556 เป็น 72 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2559

สสส. กพ. เนคเทค ความสุขราชการไทย 4.0

วันที่เผยแพร่ 6 กันยายน 2560 10:20