MENU
Banner

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค

ผู้อำนวยการเนคเทค

สืบเนื่องด้วย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทคคนปัจจุบัน (ท่านที่ 4) มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2561  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของเนคเทคมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องตามข้อบังคับของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ กวทช. ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของหน่วยงานเฉพาะทาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของหน่วยงานเฉพาะทาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552   ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเนคเทค โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเนคเทค ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว กระบวนการสรรหาได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา จนได้ผู้ที่มีความสามารถและมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง  หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอผลการสรรหาต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ กวทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ กวทช. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  

ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ กวทช. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเนคเทคอีก 3 ท่าน ได้แก่

  1. ดร.อลิสา คงทน ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ กำกับดูแลและรับผิดชอบด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
  2. ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ กำกับดูแลและรับผิดชอบด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบและเครือข่ายอัจฉริยะ
  3. ดร.กัลยา อุดมวิทิต ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ กำกับดูแลและรับผิดชอบด้านบริหาร

โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ผู้อำนวยการเนคเทคพ้นจากตำแหน่ง

ผู้อำนวยการเนคเทค
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค แต่งตั้ง

วันที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2561 08:00