[Hall of Fame] ทีม KidBright คว้ารางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2563”

Facebook
Twitter

ข้อมูลและภาพถ่าย | ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร (PSD)

5 ต.ค. 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ทีมนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้พัฒนาผลงาน “KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” นำโดย ดร.อภิชาติ อินทรพาณิชย์ ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด และคุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร ผู้แทนทีมวิจัย เข้าร่วมในพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำปี 2563 ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในโอกาสนี้ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีของรัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อจูงใจให้มีนักวิชาการ และนักพัฒนาเทคโนโลยีของไทยที่มีความสามารถสูงจำนวนมากขึ้น และหันมาช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ในโลกได้โดยเร็ว มุ่งหวังจะก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยในอนาคต ในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นน้อยลงที่จะต้องพึ่งพาและซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศต่อไป