MENU
Banner

เนคเทค - ม.หัวเฉียว ร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

nectec-mou-hcu

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อร่วมกันดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง (Machine Translation) ระหว่างภาษาไทยและภาษาจีน การจดจำวัตถุจากรูปภาพ (Object Recognition) สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเทคเทค ลงนามร่วมกับ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

nectec-mou-hcu
nectec-mou-hcu
nectec-mou-hcu
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว