MENU
Banner

เนคเทค MOU สจล. โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษาให้จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตร

เนคเทค สจล.

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการลงนามความร่วมมือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร อันจะเป็นประโยชน์ต่อคลังทรัพยากรสารสนเทศด้านการเกษตร ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทดแทน

ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (Agri-Map Powered by What2Grow)] ที่มุ่งเน้นให้ปลูกพืชตามความต้องการเพิ่มรายได้และเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

เนคเทค สจล.
เนคเทค สจล.
เนคเทค สจล.
เนคเทค MOU ความร่วมมือ สจล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่เผยแพร่ 6 กันยายน 2560 09:07