MENU
Banner

เนคเทค-สวทช. จับมือ สปป.ลาว ร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

เนคเทค MOU สปป.ลาว

เนคเทค-สวทช. ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ สปป.ลาว

เนคเทค MOU สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) พร้อมด้วย ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย–สปป. ลาว ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-สปป.ลาว โดยในช่วงท้ายของการประชุม ดร.ศรัณย์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (Memorandum of Understanding on Collaboration in Research and Development of Electronics and Computer Technologies) กับกรมเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (Department of Information Technology) และสถาบันค้นคว้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (Technology Computer and Electronic Institute) สปป.ลาว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย, บัณฑิตศาสตราจารย์ ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสปป.ลาว, นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย

เนคเทค MOU สปป.ลาว
เนคเทค MOU สปป.ลาว

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวจะมีระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563) ประกอบไปด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน Open Source Software, Thai–Lao Localization, ระบบอัตโนมัติ (Automation System), ระบบไร้สาย (Wireless System), การพัฒนาด้าน Smart Farm/Smart Community/Green ICT และการพัฒนาด้านบุคลากร (Human Resources Development) ซึ่งความร่วมมือที่ครอบคลุมในหลากหลายสาขานี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีต่อไปในอนาคต

เนคเทค MOU สปป.ลาว
เนคเทค MOU สปป.ลาว
NECTEC สปป.ลาว เนคเทค MOU ความร่วมมือ

วันที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 11:50