MENU
Banner

เนคเทค และ NIA (สาธารณรัฐเกาหลี) ร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

nectec-nia-mou

เนคเทค-สวทช. จับมือ National Information Society Agency (NIA) สาธารณรัฐเกาหลี ตามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MSIT) สาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (3rd ASEAN ROK Summit) และการประชุมคู่ขนาน ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาแพลตฟอร์มประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ จัดการ สังเคราะห์ และแสดงผลผลลัพธ์ นำไปสู่การขยายผล เพื่อสร้างนวัตกรรมภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาเป็นนโยบายและบริการภาครัฐที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ และเป็น MoU ฉบับแรกระดับหน่วยงานที่ทำงานสอดรับกับ MoU ด้าน วทน. ของทั้งสองประเทศ

nectec-nia-mou

25 พฤศจิกายน 2562 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 (3rd ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit – ASEAN ROK Summit) และการประชุมคู่ขนาน ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) และ Ministry of Science and ICT (MSIT) สาธารณรัฐเกาหลี โดย National Information Society Agency (NIA) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “ความร่วมมือทางการวิจัย วิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี” โดยมี Ms. Hyeyoung Kim, Senior Vice-president, National Information Society Agency (NIA) กับ ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมลงนาม เพื่อร่วมมือและส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาแพลตฟอร์มประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ จัดการ สังเคราะห์และแสดงผลผลลัพธ์ ไปสู่การขยายผลเพื่อสร้างนวัตกรรมภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาเป็นนโยบายและบริการภาครัฐที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ

nectec-nia-mou

Ms. Hyeyoung Kim, Senior Vice-president NIA กล่าวว่า NIA มีพันธกิจในการนำ ICT มาใช้แก้ปัญหาสังคมและวางแผนอนาคตของชาติด้วยการใช้ ICT ผ่านกลยุทธ์หลัก คือ “DNA” ประกอบด้วย Data, Network, Artificial Intelligence โดยมีแผนงานหลัก ได้แก่ การขยายผลการสร้างคุณค่าใหม่จากข้อมูล การบูรณาการข้อมูลสู่ Smart Government และส่งเสริมการปฎิรูปอุตสาหกรรม ยุคที่ 4 ด้วยการหลอมรวมของ ICT เป็นต้น ความร่วมมือกับ เนคเทค สวทช. ในครั้งนี้ NIA มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมศึกษา วิจัย พัฒนา โครงการไอซีที เพื่อตอบสนองการพัฒนายุทธศาสตร์ของไทย อีกทั้งยังเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง MSIT และ อว. ที่มีการ ลงนามในการประชุม ASEAN ROK Summit ในครั้งนี้ด้วย หัวข้อ Electronics and Information Intelligence เป็นหนึ่งในหัวข้อความร่วมมืออยู่ด้วย

เพื่อการนี้ NIA พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน Big data, Open data, Artificial Intelligence, Digital inclusion, Smart city, Smart community,5G รวมทั้ง Electronics และ IT อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาโครงการไอซีที ในระดับหน่วยงาน หรือประเทศไทย/เกาหลี และระดับภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี ประสบการณ์ และยกระดับขีดความสามารถของประเทศคู่ความร่วมมือ

ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ เนคเทค กล่าวเพิ่มเติมว่า เนคเทคมีความตั้งใจที่จะช่วยสร้างฐานรากสำคัญ ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูงของประเทศ โดยมีงานวิจัยด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำคัญในการพัฒนา ด้านความร่วมมือกับ NIA นั้น เนคเทค จะทำงานร่วมกับ NIA ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนของนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ การศึกษา ดูงาน การบรรยาย และการประชุมทวิภาคี ว่าด้วยเรื่อง Open government data, Big data platform และ Smart community เพื่อการพัฒนา Open and connected government และจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ NIA ในประเด็น Data Governance, Open government data policies and strategies, Open and Big data use cases, และ National Enterprise Architecture

อีกทั้งร่วมเสนอโครงการวิจัยต่อ Asia-Pacific Telecommunity (APT) โปรแกรม Extra Budgetary Contribution from government of the Republic of Korea (APT EBC-K) เรื่อง “Development of TCMAP, a community based data management system for supporting Thai local governments in community problem alleviation efforts” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศข้อมูลสำหรับขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถการบริหารและการบริการ และการแก้ปัญหาชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้กรณีศึกษาของกลยุทธ์ระบบนิเวศข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเกาหลี

nectec-nia-mou

นอกจากนี้ NIA และ เนคเทค ร่วมกับพันธมิตรจากเขตเศรษฐกิจเอเปค พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้าน Open data ต่อ APEC Telecommunication and Information Working group (APECTEL) โดยในระยะเริ่มต้น ทั้งสองหน่วยงานมีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Roundtable workshop on Open data for Digital economy growth” ในการประชุม APEC TEL ครั้งที่ 61 ณ มาเลเซีย ในเดือนเมษายน ปี 2563 รวมทั้ง ASEAN TEL และอื่นๆ ในอนาคต

ความร่วมมือนี้เป็นปฐมบทสำคัญของสองหน่วยงาน ในการผสานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สู่การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลของไทยและภูมิภาค ตลอดจนการผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของข้อมูลที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งกระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี (Thailand & Republic of Korea) และพหุภาคี (ASEAN ROK) ระหว่างกันด้วย

NECTEC NIA MOU แพลตฟอร์มประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Open Data

วันที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2562 14:11