MENU
Banner

ผลงานนักวิจัยเนคเทค ได้รับรางวัลที่งาน Thai Cleft Annual Meeting 2017

เนคเทค HCCRU สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้า และศีรษะแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยจากหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ดำเนินโครงการเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทดสอบประเมินและการฝึกพูดของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ร่วมกับ นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยส่งผลงานโปสเตอร์วิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ของ สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้า และศีรษะแห่งประเทศไทย ( nuccc.nu.ac.th/thaicleft2017/ ) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1. เครื่องประเมินการแปรเสียงอัตโนมัติ (Automatic Articulation: AAT)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Research โดยมีผู้ร่วมวิจัย ดังนี้
 • ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
 • คุณศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
 • คุณภัชริกา ชูตระกูล นักวิจัย หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
 • รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี นักวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.ดร.กัลยาณี มกราภิรมย์ นักวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • และ นันทิยา อุปนาศักดิ์
ปากแหว่งเพดานโหว่
ปากแหว่งเพดานโหว่
2. การเปรียบเทียบวัสดุสำหรับเครื่องมือประเมินเสียงสั่นพ้องในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Research โดยมีผู้ร่วมวิจัยดังนี้
 • ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนชัย ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
 • คุณศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
 • คุณภัชริกา ชูตระกูล นักวิจัย หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
 • รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี นักวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • และ ผศ.ดร.กัลยาณี มกราภิรมย์ นักวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เด็กปากแหว่งเพดานโหว่
เด็กปากแหว่งเพดานโหว่
เนคเทค หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU) ประชุมวิชาการ Thai Cleft สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2560 11:32