MENU
Banner

"เพชรบูรณ์" มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก รองรับนโยบาย Thailand 4.0

PHR เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ได้มีพิธีเปิดงานมหกรรมการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ผ่านระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ประกอบด้วย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นายแพทย์วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เภสัชกรสาธิต จันทรนิมิ รองผู้อำนวยกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ แพทย์หญิงดวงดาว ศรียากูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และนายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

phR เพชรบูรณ์

สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค-สวทช. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล หรือ Personal Health Record (PHR) โดยการนำร่องในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน จาก 3 กระทรวง ขับเคลื่อนขยายผลการใช้งานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล หรือ Personal Health Record (PHR) เพื่อให้เกิดการใช้งานในระดับจังหวัด

phr เพชรบูรณ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ในระยะที่ 1 และ 2 จะเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนกับสถานบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้สมัครเป็นสมาชิกสูงถึง 15,266 คน จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย 50,000 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1 และ 2 ขั้นตอนต่อไปเป็นการดำเนินการในระยะที่ 3 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเริ่มดำเนินการแห่งแรกที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ความโดดเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการใช้ระบบ PHR มาให้บริการด้านสุขภาพคือ การนำระบบนี้ไปใช้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขภาพประชาชนในพื้นที่บริการ ไม่ต้องนำแฟ้มเอกสารจำนวนมากติดตัวไปในพื้นที่ ประชาชนก็สามารถเชื่อมโยงและดูข้อมูลสุขภาพและการรักษากับแพทย์ประจำตัวได้ ข้อมูลที่ได้ก็จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการป้องกันด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการบริการสาธารณสุขในเชิงรุก

ระบบข้อมูลส่วนบุคคล หรือระบบ PHR

ระบบข้อมูลส่วนบุคคล หรือระบบ PHR นี้ เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลและโรงพยาบาลกับหน่วยงาน เกี่ยวกับสาธารณสุขของประชาชนในแต่ละจังหวัด อาทิ ข้อมูลทั่วไป ประวัติการรักษาที่ผ่านมา การแพ้ยา รวมถึงนำเข้าข้อมูลการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคล การออกกำลังกาย ผลการตรวจร่างกาย ช่วยให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองระหว่างรอการพบแพทย์ครั้งหน้า และเปรียบเทียบและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ได้ด้วย สามารถบริหารข้อมูลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวอย่างเป็นระบบ สามารถติดตามและบริหารนัดพบแพทย์ได้ เป็นต้น โดยข้อมูลถูกออกแบบให้รวบรวมไว้ใน PHR Data Center ของแต่ละจังหวัด ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tabletหรืออุปกรณ์ Smart Devices

โครงการระบบ PHR ถือเป็นต้นแบบของการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีการสร้างมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล สามารถส่งต่อให้บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์นำไปต่อยอดและขยายผลในอนาคตต่อไป ซึ่งระบบ PHR มีฟังก์ชันได้หลากหลายตามขอบเขตการใช้งาน เช่น Software Platform, Open Technology, Database Management System, คลังข้อมูล, Big Data Analytics, Intelligent Search, Visualization, Cloud System, และ Machine Learning และการพัฒนาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wearable Devices ในอนาคต

ตัวอย่างการใช้งานในพื้นที่จังหวัดนครนายก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทร. 0-2564-6900 ต่อ 2373 (เทพพิทักษ์)
email : thappitak.sodchit[at]nectec.or.th
ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล Personal Health Record PHR

วันที่เผยแพร่ 12 เมษายน 2560 09:58