MENU
Banner

เนคเทค ร่วมจัดกิจกรรม “พิราบดิจิทัล" รุ่นที่ 16

pirab_digital_16_2019

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 16” ให้กับนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์หรือภาควิชาที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

pirab_digital_16_2019

ในโอกาสนี้ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัย "Thai AI Service Platform" ในช่วงกิจกรรม “พิราบรอบรู้” ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อแถลงเปิดตัวผลงานวิจัยและพัฒนาเนคเทค แสดงผลงานตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ระบบ JibJib โดย ดร.ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ และ ระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์ โดย คุณกัญญาณัฐ เกรียงเกตุ ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย

pirab_digital_16_2019

กล่าวขอบคุณและปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบรางวัลกิจกรรม Workshop โดย คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และที่ปรึกษาชมรมฯ

pirab_digital_16_2019

พิธีปิดค่ายและมอบใบประกาศเกียรติคุณในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 โดย คุณอรรถกร ศิริสุวรรณ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีปิดค่ายและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม

pirab_digital_16_2019

ทั้งนี้ เนคเทคได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณะในด้านการวิจัยและพัฒนา โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถของเนคเทค เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรายงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวไอที ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ของวงการไอทีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายผู้สนใจผลิตข่าวไอทีที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

pirab_digital_16_2019
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว