MENU
Banner

เนคเทคต้อนรับอาจารย์-นักศึกษา จาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมดูงาน

Waseda University เยี่ยมชมงานวิจัยเนคเทค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) โดย คุณเจษฎา จงสุขวรากุล รักษาการ ผอ.ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof.Shigekazu Sakai ซึ่งนำคณะนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 9 คน พร้อมผู้ช่วยอาจารย์ 1 คน จาก School of Fundamental Science and Engineering, Global Information and Telecommunication institute (GITI), Waseda University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมดูงานวิจัยของเนคเทค โดยมีผลงานมานำเสนอ ดังนี้

1. งานวิจัยเรื่อง “Museum Pool”
โดย ดร.ละออ โควาวิสารัช นักวิจัยห้องปฎิบัติการวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ หน่วยวิจัยเครือข่ายเทคโนโลยีไร้สายและความมั่นคง
2. ผลงานวิจัยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual and Augmented Reality Team)
โดย ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
Waseda University เยี่ยมชมงานวิจัยเนคเทค
Waseda University เยี่ยมชมงานวิจัยเนคเทค
Waseda University เยี่ยมชมงานวิจัยเนคเทค
Waseda University เยี่ยมชมงานวิจัยเนคเทค
Waseda University เยี่ยมชม เนคเทค Museum Pool VR AR

วันที่เผยแพร่ 4 ธันวาคม 2560 11:00