MENU
Banner

มาแล้ว! Your Digital Life Podcast EP.2 | Traffy City Platform แพลตฟอร์มแก้ปัญหาเมืองสุดสมาร์ท

ydl-podcast02
มาแล้ว !! Your Digital life! ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ Ep.2 ว่าด้วยเรื่องราวของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มากกว่าความอัจฉริยะ

แม้เมืองที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีรายล้อมไปด้วยความไฮเทคแต่หากปราศจากคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนก็ไม่อาจนิยามว่าเป็นเมืองอัจฉริยะได้ . . .

เนคเทคชวนค้นหานิยามที่แท้จริงของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมด้วยแพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาเมืองสุดสมาร์ทอย่าง Traffy City Platform กับ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ เนคเทค-สวทช. ทาง Your Digital Life! ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ Podcast ที่จะนำทุกท่านท่องโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน

ติดตาม Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ

Cinque Terre
Soundcloud
Cinque Terre
Apple Podcasts
Cinque Terre
Google Podcast
Cinque Terre
Podbean
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว