ข่าวประชาสัมพันธ์

App “คุณลูก” ร่วมจัดแสดงในงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เนคเทคนำผลงาน Application “คุณลูก-Khun Look” ร่วมงานแถลงข่าว “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือนทั่วไทย” ในระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมการแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) โดย ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ (HDA) หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ (BESRU) นำผลงาน Application “คุณลูก-Khun Look” ร่วมจัดแสดงในงานแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9 เดือน

เนคเทค/สวทช. มอบเกียรติบัตรขอบคุณ ธ.กรุงเทพ

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สวทช. โยธี ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ในวาระที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้มีการแจ้งให้ทราบถึง “รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย” ซึ่งเนคเทค/ สวทช. ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในที่ประชุม ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณ พร้อมส่งมอบรายงานฯ และชุดมิวอาย ให้กับคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย เป็นโครงการที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้มีการผลิตชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอาย เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนในโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของเด็ก และเยาวชนไทย ให้เกิดการค้นคว้า และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

กระทรวงเกษตรฯ จับมือกระทรวงวิทย์ฯ และสรอ. ยกระดับฐานข้อมูลเกษตรกร Farmer ONE

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)” ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประสาท สุขเกษตร (ภาพแรก ลำดับที่สองจากซ้าย) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธีลงนามฯ และมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ลำดับที่สาม จากซ้าย) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ (ลำดับแรก จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ การดำเนินการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เริ่มต้นขึ้นจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เข้ามาร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ พัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้โครงการหลัก 2 โครงการ ได้แก่

ผลงานเด่นจาก NETPIE : IoT Platform for Makers

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย เนคเทค นำทีมนักพัฒนา NETPIE จัดแสดงผลงานที่เกิดจากการประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์ม NETPIE รวมถึงจัดการอบรม Mini Workshop เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการนำ NETPIE ไปประยุกต์ใช้งานด้าน IoT ที่มหกรรม Digital Thailand 2016 โซน MakerHolic : Maker Meetup ครั้งที่ 4 ห้องเพลนารี ฮอลล์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ภายในงานได้จัดแสดงผลงานที่เกิดจากการประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์ม NETPIE โดยฝีมือเหล่านักพัฒนาคลื่นลูกใหม่ของไทย อาทิ HONEYLab : สนุกกับชีวิตประจำวัน ด้วย Gadget NETPIE บูธแสดงผลงานของทีม HONEYLab เป็น หนึ่งในบูธที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงาน