ข่าวประชาสัมพันธ์

เนคเทค ร่วมจัดกิจกรรม ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยมีคุณสุธิดา มาไลยพันธุ์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวเปิดงาน เนคเทคได้นำเสนอผลงานวิจัย พาที (PARTY) ระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวจากผลงานวิจัยและพัฒนา โดยคุณศวิต กาสุริยะ นักวิจัยเนคเทค หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ (INIRU) เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ เนคเทคได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถของเนคเทค เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรายงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวไอที ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ของวงการไอทีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายผู้สนใจผลิตข่าวไอทีที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ผศอ.แสดงความยินดีพนักงานและนักวิจัยที่ได้รางวัล

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค ได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.กว้าน สีตะธนี ที่ปรึกษาโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ และทีมงาน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2557 โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2557 โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 2549 โดยเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างเนคเทค/สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 สร้างคนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และไอทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูผู้สอนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านที่ 2 สร้างงานเพื่อให้เกิดการจ้างงานด้านการพัฒนาไอที และเกิดรายได้ในท้องถิ่น ด้านที่ 3 สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักด้านคอมพิวเตอร์และไอทีให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และเพื่อให้เกิดการนำระบบไอทีไปใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นจึงนับได้ว่าโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์เป็นโครงการที่นำประโยชน์สู่ผู้คนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการไอทีเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาท เนคเทคได้รับ 2 รางวัลในงาน THAILAND

ICO/ICTP Winner 2005 – ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร นักวิจัย 2 งานวิจัยอิเล็กโตรออปติกส์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะเลิศ รางวัล ICO/ICTP ประจำปี พ.ศ. 2548 ที่มา : https://www.ictp.it/home/icoictp-winner-2005