Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Software Review : ซอฟต์แวร์แนะนำ : e-book ปลากัดicon หน้าแรก
icon OpenOffice.org
icon Linux SIS
icon ImpressTemplate
icon ปลากัด e-Book
icon AnalysisTools
icon Development
icon Education
icon Entertainment
icon Font
icon Genaral
icon Goodies
icon Edutrainment
icon Server
icon Secutity
icon Utilities

Open Source Software & Freeware

Free e-Book จากโปรแกรมปลากัดอีบุ๊ค (Plakat e-Book)

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูลในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ได้วิวัฒนาการจากหนังสือกระดาษ สู่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า อีบุ๊ค (e-Book) เพื่อใช้อ่านในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากความแพร่หลายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่สามารถพกพาไปได้สะดวก อาทิ เครื่อง Pocket PC เครื่อง Palm หรือ โทรศัพท์มือถือ ทำให้อีบุ๊คได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป รวมถึงประเทศญี่ปุ่น

Plaket e-Book

และจากการศึกษาตลาดและแนวโน้มพบว่า อีบุ๊คจะได้รับความนิยมในประเทศไทยในอนาคต แต่โปรแกรมส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาด เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จึงได้พัฒนาโปรแกรมอีบุ๊คภาษาไทย ภายใต้ชื่อ “โปรแกรมปลากัดอีบุ๊ค” หรือ “Plakat e-Book” ขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานบนเครื่อง Pocket PC เพื่อความสะดวกในการใช้งานของคนไทยในอับดับแรก

สำหรับ โปรแกรมปลากัดอีบุ๊ค (Plakat e-Book) นี้ สามารถบรรจุเนื้อหาที่หลากหลาย แต่เน้นให้สาระมากกว่าความสวยงาม สามารถบรรจุหนังสือได้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่นวนิยาย ไปจนถึงอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญๆ แม้กระทั่งมาตราหรือกฎหมายต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก สามารถที่จะหาอ่านเรื่องราวที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตาม หรือคนที่อยู่ต่างประเทศ ก็สามารถอ่านภาษาไทยบนเครื่อง Pocket PC ได้ง่ายและสะดวก

โปรแกรมปลากัดอีบุ๊ค (Plakat e-Book) แบ่งออกเป็นโปรแกรมย่อยหลายโปรแกรมดังนี้

  1. Plakat e-Book Editor คือ โปรแกรมสำหรับสร้าง e-Book
  2. Plakat e-Book Reader for Pocket PC คือโปรแกรมที่ใช้อ่าน e-Book บนเครื่อง Pocket PC
  3. Plakat e-Book Gallery คือ ภาพและเสียงที่จัดเตรียมไว้เพื่อใส่ประกอบใน e-Book
  4. เว็บไซต์ www.thaiebook.org เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องกับอีบุ๊คโดยเฉพาะอีบุ๊คภาษาไทย ทั้งการซื้อขาย-แลกเปลี่ยน, แนะนำอีบุ๊ค เป็นต้น

ความสามารถของ Plakat e-Book Editor

ความสามารถของ Plakat e-Book Reader for Pocket PC

หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมปลากัดอีบุ๊ค โดยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เจ้าของผลงาน

คุณสมพร มณีรัตนะกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 128/352 ชั้น 32 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2612-0511 โทรสาร 0-2216-5153

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล โทร. 02-564-6900 ต่อ 2353 - 2354
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology