ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีแสงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย งานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์แบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักคือ

 1. งานวิจัยที่มีผู้ใช้ร่วมพัฒนา เช่น โจทย์วิจัยที่มาจากปัญหาของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนแล้วต้องการใช้เทคโนโลยีแสงเข้าไปช่วยแก้ไข
 2. งานวิจัยพื้นฐานเพื่อค้นหาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระดับในประเทศและนานาชาติ ด้วยความมุ่งหวังว่าเทคโนโลยีแสงจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศตามภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ยังช่วยส่งเสริมและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับตลาดแรงงานของประเทศด้วยการให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยและผลิตต้นแบบให้งานวิจัยออกมาถึงมือผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง

สารบัญ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ของประเทศ และผลักดันนวัตกรรมแสงสู่ภาคเอกชน

พันธกิจ

 1. มุ่งสู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีแสงในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การแพทย์ การศึกษา การส่งออก และอุตสาหกรรมการผลิต
 2. ถ่ายทอดงานวิจัยสู่มือผู้ใช้งาน ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมและเศรษฐกิจ
 3. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดด

เทคโนโลยีหลัก

 • เทคโนโลยีแสงด้านเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ตรวจวัด
 • เทคโนโลยีประมวลผลภาพด้านแสงขั้นสูง
 • เทคโนโลยีแสงด้านอุปกรณ์และเส้นใยนำแสง
 • เทคโนโลยีแสงชีวภาพหรือไบโอโฟโทนิกส์

ผลงานเด่น

 • 1. มิวเทอร์ม

  มิวเทอร์มเป็นระบบตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส ด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อน ร่วมกับการค้นหาใบหน้าและอุณหภูมิบนใบหน้าแบบอัตโนมัติ ทำให้ระบบมิวเทอร์มมีความแม่นยำสูง รวดเร็ว และคัดกรองอุณหภูมิจากหลายใบหน้าได้พร้อมกัน เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้มาตรการการควบคุมโรคระบาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของคนในชุมชน ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ

  มิวเทอร์ม
  2. มิวอาย

  เลนส์พอลิเมอร์ทนทานกับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนชื้น ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานกล้องจุลทรรศน์ในภาคสนาม ทั้งทางการศึกษาในโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ และภาคเกษตรกรรม โดยมิวอายรุ่นปัจจุบัน (ROBOKID) สามารถค้นหาระยะโฟกัสอัตโนมัติ และควบคุมการเลื่อนตำแหน่งผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดคิดไบร์ทเพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนได้ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Fanpage: MuEyeLens

  มิวอายโรโบคิด (MuEye ROBOKid)
  3. เคมอาย

  เครื่องอ่านสีตามความเข้มข้นของสารเคมีในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ซึ่งจะอ่านค่าสีของน้ำที่เกิดจากปฏิกริยาเคมีของชุดทดสอบกับสารเคมีในน้ำ เครื่องนี้จะช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดจากการอ่านค่าสีในน้ำด้วยตาเปล่า การบันทึกข้อมูลจะเป็นระบบดิจิทัลผ่าน Bluetooth หรือ wifi ช่วยให้สามารถเก็บสถิติคุณภาพน้ำได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ

  ChemEye
  4. ไรซ์ซีรี่ย์

  ระบบตรวจข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ประกอบด้วยระบบแยกชนิดข้าวเหนียว/แดง/เจ้า ระบบตรวจท้องไข่ของข้าวเปลือก/ข้าวสาร ระบบตรวจสัณฐานข้าว และระบบจำแนกพันธุ์ข้าว ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรไทยได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านมาตรฐานไปปลูก รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย

  รางวัล
  • 2016 The National Research Council of Thailand (NRCT) Excellent Invention Award- Honorable Award
  • 2016 BRING THE HEAT: Online Hackathon for FLIR ONE Thermal Camera Apps – Grand Prize: Best overall app
  • 2010 The 33th Electrical Engineering Conference (EECON33) – Best Paper Award
  • 2005 ICO/ICTP Award from the ICO and the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
  • 2004 Young Scientist Award in Photonics from the Foundation for the Promotion of Science and Technology under the Patronage of H. M. the King of Thailand
  • 2003 Young Technologist Award from the Foundation for the Promotion of Science and Technology under the Patronage of H. M. the King of Thailand
  • 2000 IEEE-LEOS Graduate Fellowship Award
  • 2000 SPIE D. J. Lovell Award
  • 1999 OSA New Focus Student Award
  • 1999 Recognized by SPIE for the contribution to the fields of photonics, electro-optics and optoelectronic technologies
  ผลงานตีพิมพ์ (บางส่วน)
  • Intaravanne, Y., Sumriddetchkajorn, S. (2015). Android-based rice leaf color analyzer for estimating the needed amount of nitrogen fertilizer. Computers and Electronics in Agriculture, 116, 228–233.
  • Kasamechonchung, P., Horprathum, M., Boonpavanitchakul, K., Supaka, N., Prompinit, P., Kangwansupamonkon, W., Somboonkaew, A., Wetcharungsri, J., Pratontep, S., Porntheeraphat, S., Klamchuen, A. (2015). Morphology-controlled seed-assisted hydrothermal ZnO nanowires via critical concentration for nucleation and their photoluminescence properties. Physica Status Solidi (a), 212(2), 394–400.
  • Sudprasert, K., Peungthum, P., Vongsakulyanon, A., Amarit, R., Somboonkaew, A., Sutapun, B., Kitpoka, P., Kunakorn, M., Srikhirin, T. (2015). Evaluation of agglutination strength by a flow-induced cell movement assay based surface plasmon resonance (SPR) technique. Analyst, 140(3), 880–888.
  • Nawattanapaiboon, K., Kiatpathomchai, W., Santanirand, P., Vongsakulyanon, A., Amarit, R., Somboonkaew, A., Sutapun, B., Srikhirin, T. (2015). SPR-DNA array for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in combination with loop-mediated isothermal amplification. Biosensors and Bioelectronics, 74, 335–340.
  • Sumriddetchkajorn, S., Somboonkaew, A., Sodsong, T., Promduang, I., Sumriddetchkajorn, N., Prada-in, T. (2015). Simultaneous Analysis of Far Infrared Signals From Periorbital and Nostril Areas for Nonintrusive Lie Detection: Performance From Real Case Study. Journal of Lightwave Technology, 33(16), 3406-3412.
  • Khemthongcharoen N1, Ruangpracha A, Sarapukdee P, Rattanavarin S, Jolivot R, Jarujareet U, Plaimas K, Bhattarakosol P, Patumraj S, Piyawattanametha W. (2015). Novel p16 binding peptide development for p16- overexpressing cancer cell detection using phage display. J Pept Sci, 21(4), 265-73.
  • Boonruang, S., Mohammed, W. S. (2015). Multiwavelength guided mode resonance sensor array. Applied Physics Express, 8(9), 92004.
  • Yong, C.-C., Khoo, B.-Y., Sasidharan, S., Piyawattanametha, W., Kim, S.-H., Khemthongcharoen, N., Chuah, L-O., Ang, M-Y., Liong, M.-T. (2015). Activity of crude and fractionated extracts by lactic acid bacteria (LAB) isolated from local dairy, meat, and fermented products against Staphylococcus aureus. Annals of Microbiology, 65(2), 1037–1047.
  • Pattaranantakul, M., Sanguannam, K., Sangwongngam, P., Vorakulpipat, C. (2015). Efficient Key Management Protocol for Secure RTMP Video Streaming toward Trusted Quantum Network. ETRI Journal, 37(4), 696-706.
  • Kamtongdee, C., Sumriddetchkajorn, S., Chanhorm,S., Kaewhom,W. (2015) Noise reduction and accuracy improvement in optical-penetration-based silkworm gender identification. Appl. Opt. 54, 1844-1851.
  • Amarit, R., Kopwitthaya, A., Pongsoon, P., Jarujareet, U., Chaitavon, K., Porntheeraphat, S., Sumriddetchkajorn,S., Koanantakool, T. (2016). High-Quality Large-Magnification Polymer Lens from Needle Moving Technique and Thermal Assisted Moldless Fabrication Process. PLoS ONE, 11(1), 1–11.
   

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

PHT
 • อัชฌา กอบวิทยา นักวิจัย/หัวหน้าทีมวิจัย: Nanophotonics , Nano-optical sensor, Biophotonics
 • อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว นักวิจัย: Optical imaging, Image processing, Mobile app, Thermal imaging
 • อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว นักวิจัย: Optical imaging, Image processing, Mobile app, Thermal imaging
 • รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ นักวิจัย: Optical sensor, Biosensor, Optical design
 • สกุลกานต์ บุญเรือง นักวิจัย: Micro-Nano optical devices, Interference lithography , Optical waveguide, Electromagnetic computation
 • โกษม ไชยถาวร นักวิจัย: Holography, Optical sensing, Optical metrology
 • คณิน อึ้งสกุลสิริ นักวิจัย: Quantum photonics
 • กฤศ พิจยเวทินท์ นักวิจัย: Chemical and Biological sensor based on optical technique
 • สถาพร จันทน์หอม วิศวกรอาวุโส : Mechanical System, Mechanical Design, Prototyping and Part
 • ศิระจิต วุฒิวงศ์ ผู้ช่วยวิจัย: Biochemical sensor, Material science, Nanocrystal material, Material characterization
 • ปณินทร เปรมปรีดิ์ ผู้ช่วยวิจัย: Optical communication, Digital signal processing, Mobile app
 • บรรพต แซ่โค้ว ผู้ช่วยวิจัย: Optoelectronics materials, Bioelectronics, Thin film and device , Material characterization
 • คนดี ช่วยรอด ผู้ช่วยวิจัย: Microbiology
 • ปรมินทร์ แสงวงษ์งาม ผู้ช่วยวิจัย: Optical communications/Signal Processing
 • ยุทธนา อินทรวันณี ผู้ช่วยวิจัย: Spectral analysis, multispectral imaging, optical sensing
 • อังคาร จารุจารีต ผู้ช่วยวิจัย: Image processing, Pattern recognition, Digital holography
 • พงษ์ศักดิ์ สาระภักดี ผู้ช่วยวิจัย: Biosensors, Biomedical Optics, Bio-Imaging
 • น้ำฝน เข็มทองเจริญ ผู้ช่วยวิจัย: Biosensors, Molecular Diagnosis, Biomedical Optics

ติดต่อ

ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PHT)
กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : pht[at]nectec.or.th
โทร. : (+66)2-564-6900 ต่อ 2104, 2353
https://www.facebook.com/PhotonicsNectec/