การรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดรูปร่างคนไทย

ขนาดรูปร่างคนไทยสำหรับใช้อ้างอิงในการออกแบบสินค้าต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับคนไทย ยังไม่ได้มีการกำหนดออกมาเป็นมาตรฐาน ผู้ผลิตแต่ละรายมีการกำหนดขนาดรูปร่างที่แตกต่างกันไปตามวิธีการหรือข้อมูลที่สำรวจได้เอง สินค้าที่ได้รับการออกแบบเพื่อทำตลาดเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยอาจมีขนาดที่แตกต่างกันไป ทำให้เป็นปัญหาในการเลือกซื้อสินค้า เช่น ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ขนาดเสื้อผ้าไซต์ต่าง ๆ ควรมีขนาดเท่าใด ถึงจะเหมาะสมกับขนาดของคนไทยโดยส่วนใหญ่ และเสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ ที่ขายในประเทศไทยยังมีขนาดไซส์ที่แตกต่างกัน จึงเป็นปัญหาในเวลาเลือกซื้อเสื้อผ้า ดังนั้น เพื่อให้มีขนาดรูปร่างคนไทยที่เป็นมาตรฐานสำหรับนำไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการออกแบบสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเสื้อผ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดรูปร่างคนไทยขึ้น ตามที่ศูนย์ฯ และ สมอ. ได้มีความร่วมมือด้านกิจกรรมการมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศให้เป็นไปตามแนวทางสากล ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค

ในการดำเนินงาน ศูนย์ฯ ได้มีการสำรวจขนาดรูปร่างคนไทยระหว่าง ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ โดยคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ ได้ผลการวิจัยเป็นสารสนเทศตารางมาตรฐานขนาดรูปร่างของไทย เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ SizeThailand ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒  ที่ผ่านมามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำผลการวิจัยไปอ้างอิงและประยุกต์ใช้ในหลายด้าน  และในปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการยกระดับผลการสำรวจและวิจัยมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทยของศูนย์ฯ ให้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทยขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดรูปร่างคนไทย  ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะส่งมอบให้ สมอ. พิจารณาประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดรูปร่างคนไทย พร้อมกับจัดทำเป็นเอกสารศูนย์ฯ ขนาดรูปร่างคนไทยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้อ้างอิงใช้งานในเบื้องต้น

บัดนี้ คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย ได้จัดทำ ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดรูปร่างคนไทย เล่ม ๑ หญิง และ ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดรูปร่างคนไทย เล่ม ๒ ชาย เสร็จสิ้นแล้ว  และเห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดของร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว ก่อนนำเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้ได้ข้อยุติต่อไป

หากท่านมีความประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าว โปรดส่งข้อคิดเห็นพร้อมกับรายละเอียดของท่านในแบบเสนอข้อคิดเห็น มาทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๖๔ ๖๘๘๙ หรือ อีเมล ecec@nectec.or.th  ภายในวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ จักขอบคุณยิ่ง

หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมในงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๖๙๐๐ ต่อ ๒๐๘๑-๔ หรือ อีเมล ecec@nectec.or.th หรือแจ้งชื่อและข้อมูลตาม แบบเข้าร่วมงานสัมมนา ด้านล่าง

๑. ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดรูปร่างคนไทย เล่ม ๑ หญิง

๒. ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดรูปร่างคนไทย เล่ม ๒ ชาย

๓. แบบเสนอข้อคิดเห็น

๔. แบบเข้าร่วมงานสัมมนา