การรับฟังข้อคิดเห็น ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ

“ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ” เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเมืองอัจฉริยะ เป็นดัชนีในการชี้วัดถึงความปลอดภัยและการจราจรของเมืองอัจฉริยะ ดังนั้นข้อมูลภายในระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอจึงเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บ ใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระหว่างระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอและระบบอื่น ๆ ภายในเมืองอัจฉริยะ

ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบจัดการวิดีโอ ซึ่ง ปัจจุบันมีผู้ผลิตและให้บริการจำนวนมาก แต่มีการกำหนดเมตาดาตาที่แตกต่างกันไป ทำให้เป็นอุปสรรคในการจัดเก็บเพื่อการใช้งาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล และอาจทำให้มีความยุ่งยากในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานระดับชาติ  เห็นควรกำหนดมาตรฐานเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เพื่อใช้เป็นแนวทางอ้างอิงเดียวกันในการกำกับข้อมูล ต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ได้จัดทำ

  1. ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม 2 ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ 1 ระบบจัดการวิดีโอ
  2. ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม 2 ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ 2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

เสร็จสิ้นแล้ว และเห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดของร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว ก่อนเสนอให้คณะกรรมการวิชาการฯ พิจารณาให้ได้ข้อยุติต่อไป

หากท่านมีความประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าว โปรดส่งข้อคิดเห็นพร้อมกับรายละเอียดของท่านในแบบเสนอข้อคิดเห็น มาทางโทรสารหมายเลข 0-2564-6901..2  หรือ อีเมล gtdl@nectec.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 จักขอบคุณยิ่ง

หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใน งานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็น วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ เวลา 08.00-14.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2618, 2640 หรือ อีเมล surapong.saechiam@nectec.or.th หรือแจ้งชื่อและข้อมูลตาม แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา

หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นฯ ทางออนไลน์ (Webex Event: https://bit.ly/3qRidkB) โปรดอ่านรายละเอียดได้ตาม รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นทางสื่อออนไลน์

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ร่างมาตรฐานเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม 2 ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ 1 ระบบจัดการวิดีโอ
  2. ร่างมาตรฐานเมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม 2 ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ 2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  3. แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน (เล่ม 2 ส่วนที่ 1)
  4. แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐาน (เล่ม 2 ส่วนที่ 2)
  5. กำหนดการงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็น
  6. แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ
  7. รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นทางสื่อออนไลน์