ประกาศ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสำหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม ๒ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ

โดยที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินการโครงการมาตรฐานเมตาดาตาสำหรับเมืองอัจริยะ : การบริหารจัดการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิดระหว่างแพลตฟอร์ม ประกอบกับคณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๒-๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสําหรับข้อมูลเมือง อัจฉริยะ เล่ม ๒ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงประกาศ มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสําหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม ๒ ระบบตรวจสอบด้วย จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้