ผลการค้นหา

Tag: อบรม

เนคเทค สวทช. X พันธมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HIL Solutions for Power Converter Applications in EV

กิจกรรมพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า จาก เนคเทค สวทช. ร่วมกับ บ.พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด OPAL-RT TECHNOLOGIES และมหาวิทยาลัยนเนศวร

HandySense จัดอบรมอัปสกิลพื้นฐาน Smart Farm ให้กับโรงเรียนโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)

เนคเทค สวทช. จัดอบรม “ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ HandySense เบื้องต้น” ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)

เนคเทค สวทช. สนับสนุน สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการอบรมการผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่ (ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

โครงการอบรมการผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่ (ระดับอาจารย์) เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวออนไลน์ระดับอาจารย์ให้เข้าใจภาพรวมของสื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้องในทุกมิติ