ผลการค้นหา

Tag: เทคโนโลยีโฟโทนิกส์

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา KMITL เข้าศึกษาดูงานด้านอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

อาจารย์และนักศึกษา KMITL เยี่ยมชมศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีสเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PHT)

ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีแสงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย งานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์แบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักคือ งานวิจัยที่มีผู้ใช้ร่วมพัฒนา เช่น โจทย์วิจัยที่มาจากปัญหาของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนแล้วต้องการใช้เทคโนโลยีแสงเข้าไปช่วยแก้ไข งานวิจัยพื้นฐานเพื่อค้นหาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระดับในประเทศและนานาชาติ ด้วยความมุ่งหวังว่าเทคโนโลยีแสงจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศตามภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ยังช่วยส่งเสริมและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับตลาดแรงงานของประเทศด้วยการให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยและผลิตต้นแบบให้งานวิจัยออกมาถึงมือผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง สารบัญ วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ของประเทศ และผลักดันนวัตกรรมแสงสู่ภาคเอกชน พันธกิจ มุ่งสู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีแสงในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การแพทย์ การศึกษา การส่งออก และอุตสาหกรรมการผลิต ถ่ายทอดงานวิจัยสู่มือผู้ใช้งาน ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมและเศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดด เทคโนโลยีหลัก เทคโนโลยีแสงด้านเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ตรวจวัด เทคโนโลยีประมวลผลภาพด้านแสงขั้นสูง เทคโนโลยีแสงด้านอุปกรณ์และเส้นใยนำแสง เทคโนโลยีแสงชีวภาพ หรือ ไบโอโฟโทนิกส์ เทคโนโลยีแสงนาโน หรือ นาโนโฟโทนิกส์ ผลงานเด่น MuEye – มิวอาย : เทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา ที่มีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งาน รุ่นเลนส์พอลิเมอร์ เพื่อการใช้งานในโรงเรียน มีความทนทานกับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนชื้น ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน รุ่นโรโบคิด เชื่อมต่อกับบอร์ดคิดไบร์ท และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของสไลด์ตัวอย่าง และใช้มอเตอร์เพื่อปรับโฟกัสได้ รุ่นกำลังขยายสูง